Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Các khóa đã và đang đào tạo NCS tiến sĩ Tôn giáo học

19/03/2009
Các khóa đã và đang đào tạo NCS tiến sĩ Tôn giáo học
Danh sách NCS các khoá đào tạo tiến sĩ Tôn giáo học từ 2003 - 2008
TT
Họ, tên NCS
Năm nhập học
Tên đề tài
Người hướng dẫn
       1  
Vũ Văn Hậu
2003
Mối quan hệ giữa Dân tộc và Tôn giáo ở Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay
GS. Đặng Nghiêm Vạn
       2  
Phạm Hữu Xuyên
2003
Quan điểm Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo
GS.TS. Đỗ Quang Hưng
       3  
Đinh Thị Xuân Trang
2003
Dòng nữ tu Công giáo ỏ giáo phận Xuân Lộc trong giai đoạn hiện nay
PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương (GVHD 1); GS.TS. Đỗ Quang Hưng (GVHD2)
       4  
Lê Tâm Đắc
2003
Phong trào chấn hưng Phật giáo ở Bắc kỳ
PGS. Nguyễn Đức Sự (GVHD 1); TS. Nguyễn Mạnh Cường (GVHD 2)
       5  
Nguyễn Ngọc Quỳnh
2003
Chính sách tôn giáo thời Tự Đức
GS.TS. Đỗ Quang Hưng
       6  
Lê Thị Chiêng
2003
Tìm hiểu các điện thờ tư gia ở Hà Nội
PGS. Nguyễn Duy Hinh (GVHD 1); TS. Nguyễn Mạnh Cường (GVHD 2)
       7  
Nguyễn Phú Lợi
2003
Tổ chức xứ, họ đạo Công giáo ở đồng bằng Bắc Bộ đến trước cách mạng tháng Tám năm 1945
PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương (GVHD 1); PGS.TS. Nguyễn Đức Lữ (GVHD 2)
       8  
Nguyễn Thị Minh Ngọc
2005
Tổ chức Phật giáo Việt Nam từ 1986 đến nay
PGS.TS. Nguyễn Hùng Hậu
       9  
Nguyễn Tất Đạt
2005
Giáo hội Phật giáo Việt Nam giai đoạn 1981 đến nay
GS.TS. Đỗ Quang Hưng (GVHD1); TS Nguyễn Quốc Tuấn  (GVHD2)
   10  
Đặng Luận
2006
Truyền giáo và phát triển đạo Công giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Kontum
PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương (GVHD1); TS. Nguyễn Văn Dũng (GVHD2)
   11  
Nguyễn Khắc Đức
2006
Vấn đề đạo Tin Lành trong đồng bào dân tộc Hmông, Dao ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam
GS.TS. Đỗ Quang Hưng (GVHD1); PGS.TS.Ngô Hữu Thảo (GVHD2)
   12  
Đoàn Triệu Long
2007
Tìm hiểu đời sống tôn giáo ở giáo phận Đà Nẵng hiện nay
PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương
   13  
Đỗ Trần Phương
2007
Hệ biểu tượng trong nhà thờ Công giáo tại giáo phận Hà Nội
GS.TS. Đỗ Quang Hưng
   14  
Nguyễn Bình
2007
Đạo Bà ni và vai trò của nó trong cộng đồng Chăm hiện nay
PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương (HD1), TS. Nguyễn Mạnh Cường (HD2).
   15  
Phạm Thị Lan Anh
2008
Vấn đề Mật tông qua một số chùa ở Hà Nội
TS. Nguyễn Quốc Tuấn  (HD1); TS. Nguyễn Mạnh Cường (HD2).
   16  
Tạ Quốc Khánh
2008
Chùa Sắc Tứ ở Xứ Huế
PGS.TS Lê Cung (HD1); PGS.TS Ngô Văn Doanh (HD2).
   17  
Lê Văn Thơ
2008
Quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm của giáo phận Phát Diệm
PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương (HD1); TS. Nguyễn Văn Dũng HD2).
   18  
Nguyễn Thị Quế Hương
2008
Hương ước làng Công giáo vùng Đồng bằng Sông Hồng
PGS.TS Nguyễn Hồng Dương (HD1); TS. Nguyễn Văn Dũng HD2).
 
* Số NCS đã bảo vệ cấp Nhà nước
1. NCS. Vũ Văn Hậu – NCS khoá I (2003-2007), năm bảo vệ 2007.
2. NCS. Phạm Hữu Xuyên – NCS khoá I (2003-2007), năm bảo vệ 2007
3. NCS. Lê Tâm Đắc – NCS khoá I (2003-2007), năm bảo vệ 2008
4. Đinh Thị Xuân Trang - NCS khóa I (2003-2007), năm bảo vệ 2008
5. NCS. Nguyễn Phú Lợi – NCS khoá II (2003-2008), năm bảo vệ 2009
 
* Số NCS đã bảo vệ cấp cơ sở
1. NCS. Lê Thị Chiêng – NCS khoá II (2003-2008), năm bảo vệ 2008
2. NCS. Nguyễn Ngọc Quỳnh – NCS khoá II (2003-2008), năm bảo vệ 2008.
 
Các tin đã đưa ngày: