Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Chức năng và nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Tôn giáo

Theo QĐ số: 1056/QĐ-KHXH-TC ngày 28/7/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Nghiên cứu tôn giáo có chức năng và nhiệm vụ sau đây

Hội đồng Khoa học của Viện Nghiên cứu Tôn giáo

Theo quyết định số 76/QĐ-TG ngày 25/9/2017 Về việc thành lập hội đồng Khoa học viện Nghiên cứu Tôn giáo nhiệm kì 2017 - 2022. Hội dồng Khoa học có nhiệm vụ tư vấn cho Viện trưởng về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động khoa học theo Quy chế về tổ chức hoạt dộng của Hội đồng Khoa học do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam ban hành. Nhiệm kì hoạt động của Hội dồng khoa học theo nhiệm ki của Viện trưởng.

Quá trình hình thành và phát triển

Viện Nghiên cứu Tôn giáo, tên giao dịch tiếng Anh là Institute for Religious Studies, viết tắt là IRS, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, được thành lập theo Nghị định số 23/CP của Chính phủ ngày 22/5/1993 (tiền thân là Ban Nghiên cứu Khoa học về Tôn giáo được thành lập ngày 21/3/1991 theo Quyết định số 84/KHXH-TC-ĐT và Trung tâm Khoa học về Tôn giáo được thành lập theo Quyết định số 509/KHXH-TC-ĐT ngày 31/12/1991).

Phòng Nghiên cứu Lý luận và Chính sách Tôn giáo.

a) Nghiên cứu lịch sử hình thành, phát triển, đặc trưng, chức năng và nhiệm vụ của ngành Tôn giáo học. b) Nghiên cứu các quan điểm lý thuyết và phương pháp luận cơ bản của ngành Tôn giáo học. Xây dựng, quy chuẩn hóa hệ thống khái niệm, phạm trù, phương pháp luận của ngành Tôn giáo học mang đặc thù Việt Nam. Nghiên cứu các hệ lý thuyết và cách tiếp cận của Nhân học văn hóa về tôn giáo, Xã hội học về tôn giáo, Hiện tượng học về tôn giáo, Tâm lý học về tôn giáo, Sinh thái học về tôn giáo. Chuyển dịch, tập hợp, và chia sẻ hệ lý thuyết và bộ công cụ nghiên cứu tôn giáo.

Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo

1. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo là cơ quan ngôn luận của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, là diễn đàn khoa học của ngành Tôn giáo học và của bạn đọc quan tâm đến các lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Phòng Hành chính, Quản lý khoa học và Thư viện

Là đầu mối quan hệ giữa các phòng, trung tâm trong cơ quan với lãnh đạo Viện. Tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng về tổ chức, quản lý, điều hành công việc cơ quan; phục vụ các phòng, trung tâm nghiên cứu thuận lợi và hiệu quả.

Phòng Nghiên cứu Tín ngưỡng

a) Nghiên cứu tín ngưỡng ở Việt Nam (lịch sử hình thành, phát triển, những vấn đề lý luận, thực tiễn, sự phân bố, đặc điểm, biến đổi, v.v..của các loại hình tín ngưỡng ở Việt Nam)

Phòng Nghiên cứu Kitô giáo

a) Nghiên cứu Lịch sử Kitô giáo thế giới và Việt Nam; các vấn đề lý luận về Kitô giáo; văn hóa Kitô giáo và các vấn đề đương đại của Kitô giáo và Kitô giáo Việt Nam.

Phòng Nghiên cứu Islam và các tôn giáo khác

Nghiên cứu cơ bản về Islam và các tôn giáo khác; Thực hiện nghiên cứu so sánh với khu vực và thế giới; Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc dự báo trung hạn và dài hạn về Islam và các tôn giáo khác

Phòng Nghiên cứu Phật giáo

a) Nghiên cứu lịch sử Phật giáo và Phật giáo Việt Nam; những vấn đề lý luận về Phật giáo; văn hóa Phật giáo và các vấn đề đương đại của Phật giáo và Phật giáo Việt Nam.

Chức năng - Nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo

Theo QĐ số: 27/QĐ-KHXH-TC ngày 08/01/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Tôn giáo. Viện Nghiên cứu tôn giáo có chức năng và nhiệm vụ sau đây