Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Thông báo:

   Từ tháng 5 năm 2014 Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam sẽ lần lượt đăng tải các bài tham luận (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) trong Hội thảo Tôn giáo và pháp quyền ở Việt Nam và Đông Nam Á diễn ra tại Hà Nội năm 2006, 2007, 2012 và Tọa đàm bàn tròn về Tin lành Việt Nam năm 2010, 2011, 2012 do Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Hội Việt - Mỹ và Viện Liên kết Toàn cầu (IGE) phối hợp tổ chức.

   Bản quyền thuộc Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Indonesia: Những căng thẳng trong nhà nước tôn giáo với việc bảo vệ quyền con người. Bài viết của Renata Arianingtyas (Indonesia), tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á 9/2006 tại Hà Nội.

Indonesia: The Tension of Religious State and Human Rights Protection. By Renata Arianingtyas (Indonesia) . Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 8 - 9/9/2006 in Hanoi, Vietnam

Quan hệ quốc tế của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam. Bài viết của Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Vụ Hợp tác Quốc tế, Ban Tôn giáo Chính phủ), tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á 9/2006 tại Hà Nội

The international relations of religious organizations in Viet Nam. By Nguyễn Thị Bạch Tuyết (The Government Committee for Religious Affairs) . Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 8 - 9/9/2006 in Hanoi, Vietnam

Lập pháp để bảo vệ các cộng đồng thiểu số và tự do tôn giáo: Sự cân bằng giữa nhu cầu bảo vệ cơ cấu xã hội của nhà nước và sở nguyện cá nhân. Bài viết của TS. Toh See Kiat, tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á 9/2006 tại Hà Nội.

Legislating to Protect Minorities and Religious Freedom: The Balance Between the State's Need to Preserve the Social Fabric and Individual Preferences by Dr Toh See Kiat. Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 8 - 9/9/2006 in Hanoi, Vietnam

Vài nét khái quát về Tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Bài viết của TS. Nguyễn Thanh Xuân - Ban Tôn giáo Chính phủ. Tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á diễn ra vào tháng 9 năm 2006 tại Hà Nội - Việt Nam.

Religions among the Ethnic Minorities in Vietnam, By Dr. Nguyễn Thanh Xuân Vice-Chairman, the Vietnamese Government Committee for Religious Affairs. Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 8 - 9/9/2006 in Hanoi, Vietnam

Tiến trình luật pháp tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1990 đến nay. Bài viết của Nguyễn Khắc Huy - Ban Tôn giáo Chính phủ. Tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á diễn ra từ ngày 6 đến 11 tháng 9 năm 2006 tại Hà Nội - Việt Nam

Progress of Law on Religion in Vietnam from 1990 to the Present. Presentation by Nguyễn Khắc Huy - The Vietnamese Government Committee for Religious Affairs. Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 6-11 September 2006 in Hanoi, Vietnam

Luật Pháp nhân Tôn giáo và sửa đổi. Một số vấn đề về pháp luật tôn giáo Nhật Bản hiện đại. Bài viết của TS Onishi Kazuhiko. Tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á diễn ra từ ngày 6 đến 11 tháng 9 năm 2006 tại Hà Nội - Việt Nam

Law of Religious Juridical Person and Amendments. Some Issues on Law on Religion in Japan’s Modern Society. Presentation by Dr. Onishi Kazuhiko. Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 6-11 September 2006 in Hanoi, Vietnam

Đời sống Tôn giáo Việt Nam trong Lịch sử Dân tộc của PGS, TS. Nguyễn Duy Hinh (Viện Nghiên cứu Tôn giáo). Tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á diễn ra từ ngày 6 đến 11 tháng 9 năm 2006 tại Hà Nội - Việt Nam

Religious Life in the History of the Nation. Presentation by Ass. Prof. Nguyễn Duy Hinh Former researcher, Institute for Religious Studies. Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 6-11 September 2006 in Hanoi, Vietnam

Tham luận của GS - TS. TAHIR MAHMOOD Chủ tịch Trường Amity về Tôn giáo và Luật pháp và Viện Amity Nghiên cứu cao cấp về Luật pháp. Tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á diễn ra từ ngày 6 đến 11 tháng 9 năm 2006 tại Hà Nội - Việt Nam

Presentation by PROF. DR. TAHIR MAHMOOD. Chairman, Amity School of Religion and Law and Amity Institute of Advanced Legal Studies. Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 8-9 September 2006 in Hanoi, Vietnam

“Trên đất nước này không có phụ nữ được phong chức”: Nhập đề của luận văn nghiên cứu về sự phủ nhận có tính chất thể chế đối với thụ phong nữ Phật tử ở Thái Lan. Bài viết của Varaporn Chamsanit, NCS tiến sĩ, Giảng viên Đại học Mahidol, Thái Lan

‘There Are No Ordained Women in This Country’: Introduction to a Study of Institutional Denial of Buddhist Women’s Ordination in Thailand. Varaporn Chamsanit PhD Candidate Department of Anthropology College of Pacific and Asian Studies Australian National University Lecturer Office of Human Rights Studies Mahidol University, Thailand. Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 8-9 September 2006 in Hanoi, Vietnam

Hội thảo khoa học “Quyền con người: tiếp cận nghiên cứu đa ngành và liên ngành khoa học xã hội”

Hội thảo khoa học: “Quyền con người: tiếp cận nghiên cứu đa ngành và liên ngành khoa học xã hội” trong khuôn khổ Dự án: “Diễn đàn giáo dục về quyền con người ở bậc đại học và sau đại học” thuộc Chương trình Quản trị công và Cải cách hành chính theo Hiệp định tài trợ giữa Chính phủ Đan Mạch và Chính phủ Việt Nam đã được tổ chức tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam trong hai ngày 25 và 26 tháng 12 năm 2008.

Hội thảo chuyên đề về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2007-2010

Vừa qua Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức “Hội thảo chuyên đề về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2007-2010”

Hội thảo khoa học: Phật giáo với văn hoá - xã hội Việt Nam thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Ngày 26-3-2008, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, GS.TS. Đỗ Hoài Nam, tiến hành tổ chức hội thảo khoa học: PHẬT GIÁO VỚI VĂN HOÁ - XÃ HỘI VIỆT NAM THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ.

Hội thảo khoa học quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á

Trong 2 ngày 17 - 18/6/2011, tại Hội trường 3D Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hội thảo khoa học quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á do Viện Nghiên cứu Tôn giáo (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam) kết hợp với Viện Can dự Toàn cầu (IGE) thông qua Hội Việt - Mỹ đồng tổ chức. Đây là hội thảo lần thứ 3 được tổ chức theo thỏa thuận được ký vào tháng 9/2006 giữa Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Viện Liên kết Toàn cầu.

Tọa đàm khoa học: Đời sống tôn giáo ở Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 27 – 28 tháng 4 năm 2010, được sự đồng ý của Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo cùng với Đại học Trung sơn, Trung Quốc đã tổ chức Toạ đàm khoa học với tiêu đề: Đời sống tôn giáo ở Việt Nam và Trung Quốc. Đây là cuộc toạ đàm lần thứ 4 trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Viện Nghiên cứu Tôn giáo so sánh, Khoa Triết học Đại học Trung Sơn, Trung Quốc trong việc hợp tác giữa hai bên.