Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Hội đồng Khoa học của Viện Nghiên cứu Tôn giáo

10/03/2014
Hội đồng Khoa học của Viện Nghiên cứu Tôn giáo
Theo quyết định số 44/QĐ-TG ngày 05/6/2012 Về việc thành lập hội đồng Khoa học viện Nghiên cứu Tôn giáo nhiệm kì 2012 - 2017. Hội đồng Khoa học có nhiệm vụ tư vấn cho Viện trưởng về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động khoa học theo Quy chế về tổ chức hoạt động của Hội đồng Khoa học do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam ban hành

 

Hội đồng khoa học của Viện Nghiên cứu Tôn giáo

 

1. TS. Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng

2. PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương - Uỷ viên

3. TS. Chu Văn Tuấn - Uỷ viên

4. TS. Lê Tâm Đắc - Thư kí

5. TS. Lê Đức Hạnh - Uỷ viên

6. TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc - Uỷ viên

7. ThS. Nguyễn Bình - Uỷ viên

8. PGS. Lê Trung Vũ - Uỷ viên

9. PGS. Nguyễn Đức Sự - Uỷ viên

10. PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng - Uỷ viên

Các tin đã đưa ngày: