Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024

19/12/2023
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024

Ngày 19/12/2023, tại Hội trường trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

Hội nghị có sự tham dự của  các đồng chí đại diện cho Ban Tổ chức Cán bộ, Ban Hợp tác quốc tế, Văn phòng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm và toàn thể viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

Sau phần chào cờ TS. Vũ Thị Thu Hà  trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Phần trình bày tập trung vào việc chỉ ra những mặt tích cực, nổi bật cũng như hạn chế, khó khăn trong hoạt động của Viện, từ đó đề xuất một số giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS. Vũ Thị Thu Hà trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024

Về công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Chi bộ, Chi ủy và Lãnh đạo Viện thường xuyên, kịp thời phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Viện Hàn lâm, đồng thời, phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Viện Hàn lâm.

Để chủ động trong việc thực hiện các công việc trong năm, ngay từ đầu năm, Chi bộ và Lãnh đạo Viện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác cả năm nhằm đảm bảo triển khai các công việc theo đúng tiến độ. Lãnh đạo Viện thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, giám sát tiến độ các công việc, nhất là việc thực hiện đề tài các cấp, định mức công việc... Do vậy, mọi hoạt động của Viện được liên kết nhịp nhàng, không bị động, hoàn thành tốt các mục tiêu công việc đặt ra.

phòng nghiên cứu đảm bảo chế độ trực phòng đầy đủ.

Về công tác cải cách hành chính

Trong năm 2023 Viện đã được Viện Hàn lâm phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức và Viện Hàn lâm đã ban hành Quyết định 1653/QĐ-KHXH ngày 30/11/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện. Trong quá trình thực hiện công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, Viện đã tổ chức các cuộc họp giữa lãnh đạo viện với cán bộ chủ chốt, cũng như cuộc họp Chi ủy và Lãnh đạo, Viện đã sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh giản, gọn nhẹ. Sau các cuộc họp giữa lãnh đạo viện với viên chức chủ chốt, cũng như cuộc họp Chi ủy và Lãnh đạo Viện. Viện Nghiên cứu Tôn giáo đưa ra phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy như sau:

- Sáp nhập Phòng Nghiên cứu Tín ngưỡng với phòng Nghiên cứu Islam và các tôn giáo khác thành phòng Nghiên cứu Tín ngưỡng và tôn giáo nội sinh.

- Sáp nhập phòng Nghiên cứu Lý luận và Chính sách tôn giáo với phòng Nghiên cứu Phật giáo thành phòng Nghiên cứu Phật giáo và Lý luận tôn giáo.

- Đổi tên phòng Hành chính, Quản lý Khoa học và Thư viện thành phòng Hành chính – Tổng hợp cho thống nhất với tên gọi của các phòng chức năng trong Viện Hàn lâm.

 Các phòng nghiên cứu sau khi được sắp xếp lại giảm từ 05 phòng xuống còn 03 phòng. Viện cũng đã rà soát, xây dựng bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm của từng vị trí theo yêu cầu của Viện Hàn lâm.

Công tác nghiên cứu khoa học

Hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Viện. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Viện là vừa đi sâu nghiên cứu cơ bản, chuyên ngành, vừa bám sát nghiên cứu thực tế để kịp thời cung cấp cơ sở khoa học phục vụ cho Đảng và Nhà nước trong lãnh đạo và quản lý về lĩnh vực tôn giáo. Hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2023 của Viện được đánh giá trên các mảng sau đây:

- Thứ nhất: Kết quả thực hiện các đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ

Nhiệm vụ cấp Bộ thuộc Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Đối với những nhiệm vụ cấp Bộ thuộc Đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc tôn giáo năm 2022, trong năm 2023 Viện đã phối hợp cùng Ban Quản lý khoa học Viện hàn lâm tiến hành thanh lý 5 Nhiệm vụ cấp Bộ 2022 thuộc Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. Các đề tài sau khi thanh lý đã được các chủ nhiệm chỉnh sửa để xuất bản trong trong thời gian tới.

Đầu năm 2023, Viện Nghiên cứu Tôn giáo được Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam giao thực hiện 06 nhiệm vụ cấp Bộ thuộc Đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc tôn giáo năm 2023. Các nhiệm vụ đã được triển khai thực hiện đúng tiến độ theo thuyết minh và hợp đồng đã ký. Đến nay 06 nhiệm vụ đã được nghiệm thu cấp cơ sở, đang trong quá trình chỉnh sửa, hoàn thiện để chuẩn bị nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm.

Đề tài cấp Bộ 2023-2024

Trong năm 2023, Viện đang thực hiện 4 đề tài cấp Bộ. Chủ nhiệm và các thành viên đề tài cấp Bộ 2023 – 2024 đã hoàn thành các nội dung chuyên môn theo tiến độ trong thuyết minh và hợp đồng đã ký. Các đề tài đã làm thủ tục thanh toán các nội dung chuyên môn theo tiến độ ghi trong hợp đồng. Trong tháng 10/2023, Ban Quản lý Khoa học đã xuống Viện để tiến hành kiểm tra tiến độ giữa kỳ đối với các đề tài. Hầu hết các đề tài cấp Bộ đều đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đã đề ra. Đến nay 4 đề tài cấp Bộ trong hệ đề tài cấp Bộ 2023 – 2024 đã hoàn thành các cuộc khảo sát, điền dã, và chuyên đề nằm trong kế hoạch thực hiện đã đề ra.

Kết quả thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2023

Căn cứ vào Hợp đồng tổng thể thực hiện Hệ nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2023 giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Phòng HC, QLKH & TV đã tham mưu, giúp việc Lãnh đạo Viện trong công tác chuẩn bị và hoàn thiện thủ tục ký Hợp đồng thực hiện 13 đề tài cấp cơ sở năm 2023. Đồng thời, Phòng thực hiện theo dõi, nhắc nhở, thúc đẩy các chủ nhiệm nhiệm vụ cơ sở triển khai thực hiện công việc theo tiến độ đã ký kết trong Hợp đồng; hướng dẫn các chủ nhiệm đề tài thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung để làm việc với đoàn kiểm tra tiến độ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Công tác tham mưu, hướng dẫn việc nghiệm thu đề tài cấp cơ sở theo Quy chế Quản lý Khoa học của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (ban hành năm 2021) đã được Phòng thực hiện nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, đúng quy trình. Hiện nay, 13/13 đề tài cơ sở của Viện đã được nghiệm thu, trong đó có 05 đề tài xếp loại Xuất sắc và 08 đề tài xếp loại Khá. Phòng HC, QLKH & TV đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ thanh lý đề tài cơ sở 2023 để báo cáo Ban Quản lý Khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

Đăng ký thực hiện đề tài cấp cơ sở 2024: theo kế hoạch và hướng dẫn của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phòng HC, QLKH & TV đã hướng dẫn các Phòng chuyên môn đăng ký đề tài cơ sở 2024, đồng thời giúp Lãnh đạo Viện trong việc chuẩn bị, tổ chức xét duyệt đề cương đề tài 2024; phối hợp cùng kế toán thực hiện các thủ tục đề xuất dự toán kinh phí thực hiện đề tài cơ sở 2024 để nộp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Việc thực hiện các Hội thảo, Tọa đàm thuộc đề tài các cấp

Trong năm Viện vẫn đảm bảo tổ chức và phối hợp tổ chức 10 cuộc hội thảo và tọa đàm khoa học. Có thể kể đến các cuộc hội thảo tiêu biểu sau đây: Xã hội học về tôn giáo, Vai trò của tôn giáo trong việc chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam hiện nay, Đời sống tôn giáo Việt Nam đương đại: Đời sống các tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay… Ngoài ra, Viện còn phối hợp với Bảo tàng lịch sử Quốc gia Việt Nam, Ban Văn hoá Trung ương GHPGVN, Viện Bảo tồn Di tích tổ chức cuộc hội thảo: Kiến trúc Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng; phối hợp với Viện Châu phi và Trung Đông tổ chức hội thảo quốc gia: Sự phát triển của ngành công nghiệp Halal trên thế giới và suy nghĩ về cơ hội cho Việt Nam; phối hợp với Thánh kinh hội Việt Nam tổ chức hội thảo Giá trị Kinh Thánh Tin Lành bằng tiếng Việt, v.v..

Qua các hội thảo trên đã góp phần trao đổi khoa học và gắn kết giữa các cán bộ trong Viện với giới chức sắc các tôn giáo cũng như các nhà nghiên cứu đầu ngành của cả nước. Đồng thời, cũng chứng tỏ được vị thế của Viện với Giáo hội và giới nghiên cứu trong nước.

Việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của Viện Hàn lâm KHXH VN trong hoạt động đối ngoại

Trong năm vừa qua, Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước theo Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/04/2014 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Quyết định 272-QĐ/TW ngày 21/10/2015 của Bộ Chính trị Khóa XI ban hành Quy chế Quản lý các hoạt động đối ngoại.

Bên cạnh đó, Viện cũng nghiêm túc chấp hành các quy định của Viện Hàn lâm KHXH VN ban hành đối với các hoạt động đối ngoại. Đồng thời được sự định hướng, lãnh đạo của lãnh đạo Viện Hàn lâm, Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã và đang chủ động mở rộng quan hệ trong các hoạt động hợp tác đối ngoại. Tuy nhiên, Viện cũng gặp phải một vài khó khăn do tôn giáo luôn là vấn đề nhạy cảm, phức tạp nên quy mô các dự án liên quan đến các hoạt động đối ngoại còn nhỏ, chưa thu hút được nhiều đối tác hợp tác.

Công tác Đoàn ra

Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã có tổ chức thành công 02 đoàn cán bộ đi công tác và tham dự hội thảo nước ngoài tại Liên Bang Nga và Trung Quốc. Đoàn thứ nhất gồm 02 thành viên đi dự Hội thảo khoa học quốc tế tại Liên Bang Nga vào tháng 8 năm 2023. Đoàn thứ hai gồm có 01 cán bộ Viện tham dự Diễn đàn quốc tế về chủ nghĩa xã hội tại Trung Quốc vào tháng 11 năm 2023. Thông qua các buổi làm việc, lãnh đạo Viện cũng như các thành viên đoàn công tác đã giới thiệu về tình hình tôn giáo, chính sách tôn giáo của Việt Nam, dự án nghiên cứu của Viện và định hướng hợp tác trong tương lai.

Công tác Đoàn vào

Trong năm qua, Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã được đón tiếp 01 đoàn khách Trung Quốc, 01 đoàn khách Đài Loan, 01 học giả của Đại học Palacky, Cộng hoà Séc đến thăm và làm việc. Tại các buổi tiếp, Lãnh đạo Viện đã giới thiệu về các kết quả nghiên cứu khoa học, các định hướng hợp tác nghiên cứu của Viện.

Thông qua những buổi làm việc với các đoàn khách nước ngoài đã góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Tôn giáo nói riêng và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội nói chung với các nước trên thế giới.

Ngoài ra, Viện cũng hỗ trợ cho 01 NCS Nhật Bản sang Việt Nam nghiên cứu.

Về công tác Xuất bản

Năm 2023, Viện Nghiên cứu Tôn giáo có nhiều cố gắng trong việc xuất bản sách. Số lượng sách xuất bản trong nước năm 2023 bằng với số lượng xuất bản với năm 2022. Sách xuất bản quốc tế năm 2023 không có cuốn nào. Cụ thể công tác xuất bản năm 2023 của Viện như sau:

- Sách xuất bản trong nước trong đó cán bộ của Viện là tác giả hay đồng tác giả: 05 cuốn (trong đó có 2 sách hướng dẫn, 3 sách là sách tham khảo).

- Bài viết trong sách xuất bản trong nước: Trong năm 2023 Viện Nghiên cứu tôn giáo có 02 bài viết trong sách xuất bản trong nước.

- 01 bài viết  trong sách xuất bản quốc tế của nhà xuất bản Institute of Media Studies, Utkal University, Bhubaneswar, Odisha, India

- Trong năm 2023 cán bộ Viện đã có 69 bài đăng trong tạp chí chuyên ngành trong nước. Số lượng bài tạp chí của cán bộ Viện trong năm 2023 tăng 4 bài so với năm 2022 và tăng 21 bài so với năm 2020.

- 02 bài Tạp chí quốc tế (tăng 01 bài so với năm 2022)

- 14 báo cáo tham luận trình bày tại hội thảo quốc tế

- Trong năm 2023 cán bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo có 127 bài tham luận tham gia hội thảo trong nước và quốc tế. Tăng 10 bài so với năm 2022

Những thành tích đạt được

- Viện đã thực hiện đúng tiến độ, kịp thời đạt yêu cầu chất lượng các công việc, nhiệm vụ của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam giao. Không có đề tài, nhiệm vụ nào bị quá hạn. Tạp chí ra đúng hạn.

- Trong năm 2023 Viện đã triển khai các công việc về cơ bản đúng tiến độ, chất lượng của các đề tài khoa học đã được nâng cao một bước. Việc đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp bộ ở cơ sở, nghiệm thu hệ đề tài cấp cơ sở được thực hiện nghiêm túc, công bằng, khách quan.

- Chỉ số KPI năm 2023 theo số liệu Viện tạm tính được 110 điểm, đây là mức điểm khá cao (tuy nhiên thấp hơn so với năm 2022, kpi năm 2022 là 134 điểm). Đây là sự lượng hóa rõ ràng đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học của Viện năm 2023, kết quả đó khẳng định sự cố gắng nỗ lực của Lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ Viện trong năm.

- Trong năm 2023 cán bộ Viện đã có 69 bài đăng trong tạp chí chuyên ngành trong nước. Tăng 4 bài so với năm 2022 và tăng 21 bài so với năm 2020.

- Số lượng bài viết đăng trên các tạp chí quốc tế: Năm 2023 Viện có 02 bài đăng tạp chí quốc tế. (So với năm 2022 Viện chỉ có 01bài đăng tạp chí quốc tế)

- So với năm 2022 trình độ ngoại ngữ của cán bộ trẻ đã tiến bộ hơn. Năm 2023 có thêm 1 cán bộ đi học tiến sỹ nước ngoài. Nâng tổng số cán bộ đi học tiến sĩ ở nước ngoài năm 2023 là 4 cán bộ.

- Trong năm 2023 Viện đã có 04 báo cáo kiến nghị gửi đến Ban bí thư Trung ương Đảng, các cơ quan, ban ngành có liên quan, nhằm phục vụ công tác lãnh đạo của Đảng, công tác nghiên cứu lý luận, công tác quản lý tôn giáo của hệ thống chính trị.

- Đội ngũ cán bộ trẻ tích cực tham gia các hội thảo, hội nghị, tích cực viết bài đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành, các hội thảo, hội nghị. Chất lượng bài viết được đánh giá ngày càng cao.

- Vai trò của Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên được phát huy. Tập thể lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ Viện luôn gắn bó, đoàn kết, không có tình trạng mâu thuẫn nội bộ, kiện cáo.

- Tạp chí duy trì số lượng ấn phẩm và đã hoàn thành đúng thời hạn xuất bản, tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng trong nhiều năm.

- Chủ trì và phối hợp tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học quan trọng như Hội thảo về Văn hoá Islam và triển vọng ngành Halal ở Việt Nam được đánh giá cao.

Để có được những kết quả trên, trước hết, đó là sự đoàn kết, đồng lòng trong Lãnh đạo Viện cũng như có sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ giữa Lãnh đạo Viện với Chi ủy, Công đoàn, đoàn thanh niên, v.v… Đồng thời, có sự nhất trí, ủng hộ của hầu hết các cán bộ trong Viện đối với những chủ trương, định hướng phát triển của Viện. Nhờ đó, Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.

Bên cạnh sự ổn định, đoàn kết còn có sự chỉ đạo của Chi bộ, sự đôn đốc thường xuyên, quyết liệt, sát sao của Lãnh đạo Viện, sự chủ động và sự linh hoạt, sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý và việc xây dựng kế hoạch hoạt động năm và chủ động triển khai hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra, đồng thời nhiều cán bộ viện đã nỗ lực, cố gắng vươn lên, phát huy ý thức trách nhiệm, ý thức xây dựng tập thể của cá nhân.

Cùng với sự quyết tâm trên thì sự quan tâm, giúp đỡ của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các Ban, đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện trong việc hỗ trợ, phối hợp với Viện triển khai, thực hiện các nhiệm vụ và công việc được giao cũng là một yếu tố quan trọng cho những kết quả đã đạt được của Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2024

 Mục tiêu

Năm 2023 Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách, do đó phương hướng sang năm 2024 Viện sẽ tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được. Bên cạnh đó, duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong Viện; việc xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp vẫn sẽ tiếp tục được chú trọng. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng cơ cấu tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công tác; phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ trong viện nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Viện trong năm 2024. Tập thể lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động phải chủ động, tích cực và cố gắng để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Phương hướng

- Đối với thực hiện chỉ số KPI: Lãnh đạo Viện cũng như toàn thể cán bộ Viện quyết tâm trong năm 2024 cố gắng đạt được chỉ số KPI cao hơn năm 2023.

- Đối với việc triển khai thực hiện hệ đề tài các cấp: Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm khoa học. Duy trì thường xuyên các hoạt động báo cáo, thuyết trình khoa học, trao đổi học thuật. Thực hiện đúng tiến độ đề tài khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở, hoạt động khoa học chung.

- Đối với nhiệm vụ quản lý khoa học: Tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đề tài thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Đảm bảo các  hoạt động của đề tài cấp nhà nước, các đề tài cấp bộ và hệ đề tài cấp cơ sở theo Quy chế quản lý khoa học của Viện Hàn Lâm và Viện Nghiên cứu Tôn giáo và đúng tiến độ đặt ra từ đầu năm.

- Đối với hoạt động hợp tác quốc tế: Để phù hợp với điều kiện tình hình mới Viện tiếp tục tìm kiếm hợp tác với các tổ chức nghiên cứu và đào tạo quốc tế để tổ chức các hội thảo quốc tế và hợp tác nghiên cứu thông qua hình thức trực tuyến. Khuyến khích cán bộ Viện tham gia các hội thảo quốc tế, tham gia các khóa đào tạo sau đại học tại nước ngoài. Đẩy mạnh việc hợp tác với các tổ chức trong nước để tổ chức hội thảo, tìm kiếm sự hợp tác trong nghiên cứu khoa học.

- Đối với công tác tổ chức, hành chính: Nếu năm 2023 đã thực hiện kiện toàn bộ máy theo hướng tinh giảm biên chế, thì năm 2024 bộ máy tổ chức Viện sắp xếp thực hiện nhiệm vụ được giao một cách khoa học, hiệu quả. Xây dựng và hoàn thiện các quy chế: Quy chế làm việc, Quy chế quản lý tài sản, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế dân chủ cơ sở, hoàn thiện, bổ sung định mức lao động theo KPI. Tiếp tục các công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng ngạch, nâng lương, chuyển ngạch cho một số cán bộ đủ điều kiện. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ theo đúng quy định của Nhà nước và Viện Hàn lâm.

- Đối với công tác xuất bản: Năm 2024 tiếp tục khuyến khích hơn nữa những xuất bản phẩm, nhất là các công bố quốc tế, trước hết dưới hình thức các bài tạp chí, các tham luận tham gia hội thảo quốc tế, từng bước công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn được Bộ Khoa học và Công nghệ xác định trong danh mục tạp chí có chỉ số ISI và SCOPUS. Tiếp tục tham gia nhiều hơn các hội thảo trong nước và đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước.

- Đối với hoạt động tạp chí: Tiếp tục nâng cao chất lượng tạp chí cả về nội dung và hình thức. Duy trì việc phát hành đúng thời hạn, mở rộng mạng lưới cộng tác viên.

- Đối với công tác thi đua, khen thưởng: Tiếp tục phát động thi đua từ đầu năm. Tiếp tục có những động viên khen thưởng kịp thời đối với những thành tích hay cố gắng đột xuất của các cán bộ Viện.

- Hoàn thành đúng thời hạn và có chất lượng các nhiệm vụ chính trị đột xuất do Viện Hàn lâm giao.

- Tiếp tục tăng cường các báo cáo tư vấn chính sách trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo đối với các cơ quan, ban ngành ở Trung ương và địa phương sát với tình hình thực tiễn. Tăng cường mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Viện Hàn lâm, các tổ chức tôn giáo,… phục vụ tốt hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy, đào tạo và tư vấn chính sách.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ viện nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng và kinh nghiệm nghiên cứu. Động viên, khuyến khích các cán bộ học tiến sỹ, tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng trong nước, nước ngoài, duy trì lớp học tiếng Anh tại Viện.

TS. Nguyễn Văn Quý góp ý về báo cáo tổng kết

TS. Nguyễn Văn Quý Hoàn toàn đồng ý với bản báo cáo tổng kết và những thành tích của tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã đạt được trong năm 2023, tuy nhiên TS. Nguyễn Văn Quý cũng có một vài ý kiến cho rằng các đồng chí nghiên cứu viên nên chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch công tác trong năm 2024 sớm tránh để công việc dồn dập vào cuối năm. Ngoài ra đồng chí cũng kiến nghị với lãnh đạo viện có kế hoạch xin kinh phí tu bổ một vài hạng mục trong trụ sở đã xuống cấp gây mất an toàn.

Tại hội nghị cũng đã nhận được rất nhiều các góp ý của TS. Nguyễn Xuân Hùng, Th.S Trần Thị Phương Anh, PGS.TS Hoàng Thị Thơ, T.S Hoàng Văn Chung liên quan đến  các vấn đề về nghiên cứu khoa học, thúc đẩy ấn phẩm tạp chí nước ngoài và trong nước....

Đồng chí Bùi Thị Lan Hương ( Ban Tổ chức Cán bộ) phát biểu ý kiến

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Lan Hương ( Ban Tổ chức Cán bộ) chúc mừng những thành tích mà viện Nghiên cứu Tôn giáo đã đạt được trong năm 2023 và giải đáp một số thắc mắc về tổ chức cán bộ và đóng góp ý kiến về việc triển khai các bước của quy định về chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS.TS Chu Văn Tuấn khẳng định, Viện sẽ lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo, góp ý của các đồng chí của các Ban, đoàn thể Viện Hàn lâm về nhiệm vụ trong thời gian tới liên quan đến phát triển nhân lực, vị trí việc làm, hỗ trợ về vật chất cho các nhà khoa học triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu… Viện cũng sẽ nghiên cứu sửa đổi KPI cho phù hợp hơn, không những chỉ là các sản phẩm khoa học mà còn cần ghi nhận những cống hiến của các cá nhân cho công tác quản lý của Viện.

Cán Bộ Viện chụp ảnh lưu niệm buổi Tổng kết

Các tin đã đưa ngày: