Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Đề tài cấp bộ đang triển khai năm 2008 - 2010

Năm 2008 Viện Nghiên cứu Tôn giáo đang triển khai 13 đề tài cấp bộ giai đoạn thực hiện 2008 - 2010

Nghiệm thu đề tài cấp Viện năm 2008 của Chi đoàn Viện Nghiên cứu Tôn giáo

Nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ hàng năm của Chi đoàn, ngày 23/2 năm 2009 Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã kí Quyết định số 17/QĐ-TG về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Viện năm 2008 của Chi đoàn thanh niên chủ trì với đề tài: Tình hình thời sự tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam năm 2008”.

Các đề tài cấp Viện đã triển khai năm 2007

Trong năm 2007, Viện Nghiên cứu Tôn giáo triển khai 01 đề tài cấp Bộ, 15 đề tài cấp Viện