Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Chức năng và nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Tôn giáo

Theo QĐ số: 1056/QĐ-KHXH-TC ngày 28/07/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Tôn giáo. Viện Nghiên cứu tôn giáo có chức năng và nhiệm vụ sau đây

Hội đồng Khoa học của Viện Nghiên cứu Tôn giáo

Theo quyết định số 76/QĐ-TG ngày 25/9/2017 Về việc thành lập hội đồng Khoa học viện Nghiên cứu Tôn giáo nhiệm kì 2017 - 2022. Hội dồng Khoa học có nhiệm vụ tư vấn cho Viện trưởng về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động khoa học theo Quy chế về tổ chức hoạt dộng của Hội đồng Khoa học do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam ban hành. Nhiệm kì hoạt động của Hội dồng khoa học theo nhiệm ki của Viện trưởng.

Quá trình hình thành và phát triển

Viện Nghiên cứu Tôn giáo, tên giao dịch tiếng Anh là Institute for Religious Studies, viết tắt là IRS, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, được thành lập theo Nghị định số 23/CP của Chính phủ ngày 22/5/1993 (tiền thân là Ban Nghiên cứu Khoa học về Tôn giáo được thành lập ngày 21/3/1991 theo Quyết định số 84/KHXH-TC-ĐT và Trung tâm Khoa học về Tôn giáo được thành lập theo Quyết định số 509/KHXH-TC-ĐT ngày 31/12/1991).

Phòng Nghiên cứu Phật giáo

Nghiên cứu cơ bản về Phật giáo ở Việt Nam từ khi du nhập cho đến nay, đặc biệt là từ thế kỷ 20 cho đến hiện tại; Thực hiện nghiên cứu so sánh với Phật giáo khu vực và thế giới; Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc dự báo trung hạn và dài hạn về Phật giáo.

Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo

Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (tiếng Việt) và Religious Studies Review (bản in và mới đây là phiên bản điện tử tiếng Anh) là cơ quan ngôn luận khoa học của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, đồng thời là diễn đàn khoa học của giới nghiên cứu tôn giáo học trong nước và quốc tế.

Phòng Nghiên cứu Kitô giáo

Nghiên cứu Lịch sử Kitô giáo thế giới và Việt Nam. Nghiên cứu các vấn đề lý luận về Kitô giáo. Nghiên cứu văn hóa Kitô giáo. Nghiên cứu các vấn đề đương đại của Kitô giáo và Kitô giáo Việt Nam

Phòng Hành chính, Quản lý khoa học và Thư viện

Là đầu mối quan hệ giữa các phòng, trung tâm trong cơ quan với lãnh đạo Viện. Tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng về tổ chức, quản lý, điều hành công việc cơ quan; phục vụ các phòng, trung tâm nghiên cứu thuận lợi và hiệu quả.

Phòng Nghiên cứu Lý luận và Chính sách Tôn giáo.

- Nghiên cứu lịch sử hình thành, phát triển, đặc trưng, chức năng và nhiệm vụ của ngành Tôn giáo học; - Nghiên cứu các quan điểm lý thuyết và phương pháp luận cơ bản của ngành Tôn giáo học; - Xây dựng, quy chuẩn hóa hệ thống khái niệm, phạm trù, phương pháp luận của ngành Tôn giáo học mang đặc thù Việt Nam. - Nghiên cứu các hệ lý thuyết và cách tiếp cận của Nhân học văn hóa về tôn giáo; Xã hội học về tôn giáo; Hiện tượng học về tôn giáo; Tâm lý học về tôn giáo, Sinh thái học về tôn giáo, v.v..

Phòng Nghiên cứu Islam và các tôn giáo khác

Nghiên cứu cơ bản về Islam và các tôn giáo khác; Thực hiện nghiên cứu so sánh với khu vực và thế giới; Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc dự báo trung hạn và dài hạn về Islam và các tôn giáo khác

Phòng Nghiên cứu Tín ngưỡng

Nghiên cứu tín ngưỡng ở Việt Nam (nguồn gốc, phân bố, đặc điểm, biến đổi, v.v..); Tiến hành nghiên cứu so sánh tín ngưỡng ở Việt Nam; giữa các loại hình tín ngưỡng với nhau và so sánh với tình hình trong khu vực và thế giới;

Chức năng - Nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo

Theo QĐ số: 1056/QĐ-KHXH-TC ngày 28/07/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Tôn giáo. Viện Nghiên cứu tôn giáo có chức năng và nhiệm vụ sau đây