Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Hội đồng Khoa học của Viện Nghiên cứu Tôn giáo

10/03/2014
Hội đồng Khoa học của Viện Nghiên cứu Tôn giáo
Theo quyết định số 76/QĐ-TG ngày 25/9/2017 Về việc thành lập hội đồng Khoa học viện Nghiên cứu Tôn giáo nhiệm kì 2017 - 2022. Hội dồng Khoa học có nhiệm vụ tư vấn cho Viện trưởng về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động khoa học theo Quy chế về tổ chức hoạt dộng của Hội đồng Khoa học do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam ban hành. Nhiệm kì hoạt động của Hội dồng khoa học theo nhiệm ki của Viện trưởng.

 

Hội đồng khoa học của Viện Nghiên cứu Tôn giáo

 

1. PGS.TS. Chu Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng

2. TS. Nguyễn Quốc Tuấn - Uỷ viên

3. TS. Vũ Thị Thu Hà - Uỷ viên

4. ThS. Trần Anh Đào - Thư kí hội đồng

5. PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương - Uỷ viên

6. TS. Nguyễn Ngọc Mai - Uỷ viên

7. TS. Nguyễn Thị Quế Hương - Uỷ viên

8. TS. Hoàng Văn Chung - Uỷ viên

9. ThS. Ngô Quốc Đông - Uỷ viên

10. PGS.TS. Đỗ Lan Hiền - Uỷ viên

11. GS.TS Đỗ Quang Hưng - Ủy viên

12. PGS.TS Trần Thị Kim Oanh - Ủy viên

Các tin khác............................

Các tin đã đưa ngày: