Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Chức năng và nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Tôn giáo (28/07/2021)

Theo QĐ số: 1056/QĐ-KHXH-TC ngày 28/07/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Tôn giáo. Viện Nghiên cứu tôn giáo có chức năng và nhiệm vụ sau đây

Hội đồng Khoa học của Viện Nghiên cứu Tôn giáo (10/03/2014)

Theo quyết định số 76/QĐ-TG ngày 25/9/2017 Về việc thành lập hội đồng Khoa học viện Nghiên cứu Tôn giáo nhiệm kì 2017 - 2022. Hội dồng Khoa học có nhiệm vụ tư vấn cho Viện trưởng về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động khoa học theo Quy chế về tổ chức hoạt dộng của Hội đồng Khoa học do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam ban hành. Nhiệm kì hoạt động của Hội dồng khoa học theo nhiệm ki của Viện trưởng.

Quá trình hình thành và phát triển (19/10/2012)

Viện Nghiên cứu Tôn giáo, tên giao dịch tiếng Anh là Institute for Religious Studies, viết tắt là IRS, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, được thành lập theo Nghị định số 23/CP của Chính phủ ngày 22/5/1993 (tiền thân là Ban Nghiên cứu Khoa học về Tôn giáo được thành lập ngày 21/3/1991 theo Quyết định số 84/KHXH-TC-ĐT và Trung tâm Khoa học về Tôn giáo được thành lập theo Quyết định số 509/KHXH-TC-ĐT ngày 31/12/1991).

Các tin cũ hơn.............................

Các tin đã đưa ngày: