Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tôn giáo học “Đạo Bà ni trong cộng đồng người Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận hiện nay”

29/08/2018
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tôn giáo học “Đạo Bà ni trong cộng đồng người Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận hiện nay”
Ngày 29 tháng 8 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Bình đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tôn giáo học; Chuyên ngành: Tôn giáo học; Mã số: 9 22 90 09. Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương; 2. TS. Nguyễn Ngọc Mai.

Mục đích nghiên cứu của luận án

 

       Luận án nhằm làm rõ những đặc điểm thực hành tôn giáo của người Chăm Bà ni và góp phần cho sự hiểu biết chung về đạo Bà ni; Đồng thời, lý giải cách thực hành tôn giáo của đạo Bà ni từ góc độ so sánh với thực hành tôn giáo của các hệ phái Islam giáo.

 

Những đóng góp mới của luận án

 

       Luận án hệ thống hóa một cách cơ bản những thực hành tôn giáo của cộng đồng người Chăm Bà ni ở Ninh Thuận và Bình Thuận; Bổ sung đầy đủ hơn thông tin về các hệ phái Islam giáo so với các nghiên cứu trước; trên cơ sở đó, luận án đưa ra một nhận thức mới về thực hành tôn giáo của đạo Bà ni từ góc độ khoa học.

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

 

       Luận án minh chứng cho việc vận dụng quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng, cùng với lý thuyết thực thể tôn giáo và lý thuyết đa dạng về tôn giáo khi nhận thức một hiện tượng tôn giáo từ góc độ nhận thức khoa học về tôn giáo.

 

       Luận án trình bày có hệ thống những đặc điểm cơ bản về thực hành tôn giáo của đạo Bà ni và cũng trình bày một cách toát yếu các hệ phái Islam giáo trên thế giới.

 

       Luận án cung cấp căn cứ khoa học để nhận biết rõ hơn về đạo Bà ni nói riêng và về sự đa dạng Islam giáo ở Việt Nam nói chung.

 

       Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu phục vụ nghiên cứu và giảng dạy môn Islam giáo ở Việt Nam.

 

NCS. Nguyễn Bình bảo vệ luận án trước Hội đồng

 

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

http://gass.edu.vn/

Các tin đã đưa ngày: