Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Thông báo tuyển sinh chuyên ngành tiến sỹ tôn giáo học đợt 2 năm 2018 tại Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

08/06/2018
Thông báo tuyển sinh chuyên ngành tiến sỹ tôn giáo học đợt 2  năm 2018 tại Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng Thông báo về việc tuyển sinh chuyên ngành tiến sỹ tôn giáo học đợt 2 năm 2018 như sau:

1. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau đây:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển, sau khi trúng tuyển, nghiên cứu sinh sẽ phải học các học phần bổ sung theo quy định.

- Ngành đúng, ngành phù hợp với ngành tuyển sinh trình độ tiến sĩ tôn giáo học: Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành Tôn giáo học đạt loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành Tôn giáo học.

- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ ngành gần với chuyên ngành tôn giáo học bao gồm các ngành: Triết học; Chù nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử; Ngôn ngữ học; Văn học; Văn hóa học; Quản lý văn hoá; Gia đình học; Văn hóa dân gian; Dân tộc học; Nhân học; Khu vực học; Quốc tế học; Châu Á học; Đông phương học; Trung quốc học; Nhật Bản học; Đông Nam Á học; Việt Nam học; Chính trị học; Chính sách công; Quản lý công; Quản lý xã hội; Hán Nôm; Xã hội học; Tâm lý học.

b)   Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

c)   Có một bài luận về dự định nghiên cứu (theo mẫu), trong đó trình bày rõ ràng các nội dung sau:

-     Đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu;

-     Lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu;

-     Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài;

-     Phương pháp nghiên cứu đề tài;

-     Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký học nghiên cứu sinh;

-     Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo là Học viện Khoa học xã hội;

-     Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo;

-     Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu;

-     Dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp;

-     Đề xuất người hướng dẫn;

-     Đề cương nghiên cứu sơ bộ.

d)   Có thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

-     Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

-     Năng lực hoạt động chuyên môn;

-     Phương pháp làm việc;

-     Khả năng nghiên cửu;

-     Khả năng làm việc theo nhóm;

-     Điểm mạnh và điềm yếu của người dự tuyển;

-     Triển vọng phát triền về chuyên môn;

-     Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

đ) Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chi minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

-     Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức, Nhật;

-     Bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức, Nhật do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

-     Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chi IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp hoặc chứng chi tiếng Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức ở trình độ tương đương theo quy định trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

-     Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở nước ngoài cấp khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo quy định do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thề diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh). Các trường hợp này phải có thêm chứng chỉ tiếng Anh B1 khung châu Âu.

e)   Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

g)   Nộp đầy đủ hồ sơ dự tuyển, được xác nhận bởi cơ quan quàn lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm). Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật;

h)   Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Học viện (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ);

i)    Đủ sức khỏe để học tập và công tác.

2. Hình thức tuyển sinh

Hình thức tuyển sinh: xét tuyển.

Việc xét tuyển nghiên cứu sinh được tiến hành thông qua đánh giá hồ sơ dự tuyển, kết quả học tập ở trình độ đại học, thạc sĩ; trình độ ngoại ngữ; thành tích nghiên cứu khoa học đã có; kinh nghiệm hoạt động chuyên môn; chất lượng bài luận về dự định nghiên cứu; ý kiến nhận xét đánh giá và ủng hộ thí sinh trong hai thư giới thiệu.

3.  Hồ sơ tuyển sinh

-     Đơn đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh (theo mẫu);

-     Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

-     Lý lịch khoa học;

-     Bản sao (có chứng thực) văn bằng, bảng điềm tốt nghiệp đại học và các chứng chi bồ sung kiến thức (nếu có);

-     Bản sao bằng và bảng điểm thạc sĩ (có chứng thực);

-     Bản sao các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);

-     07 bản sao các bài báo khoa học đã công bố gồm: trang bìa, trang mục lục và toàn bộ bài báo khoa học, có bàng kê khai danh mục ờ trang sau bìa lót;

Đối với đề tài nghiên cứu khoa học: sao chụp Quyết định/Hợp đồng giao đề tài nghiên cứu, Biên bàn nghiệm thu đề tài và Bản tóm tắt nội dung nghiên cứu (khoảng 10 trang).

-     Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyền dự định nghiên cứu;

-     01 bản gốc và 06 bản sao bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh (theo mẫu);

-     Bản sao có chứng thực các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);

-     Các giấy tờ xác định thâm niên nghề nghiệp;

-     01 bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định (theo mẫu);

-     Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ cùa bệnh viện đa khoa;

-     03 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh;

-     2 ảnh 3x4, ghi rõ họ tên và ngày sinh của thí sinh sau ảnh.

4.   Phát hành và nộp hồ sơ

Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh do Học viện Khoa học xã hội phát hành.

-     Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 11 tháng 06 năm 2018 đến ngày 17 tháng 8 năm 2018.

-     Thời gian nhận hồ sơ:

+ Hồ sơ dự tuyển NCS: Từ 30 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2018 (Hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại).

-     Địa điếm phát hành và nhận hồ sơ:

+ Phòng Quản lý đào tạo, Học viện Khoa học xã hội, 477 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.Điện thoại: 024 35528560; 024 35527738;

+ Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 57 (hẻm 59) Sương Nguyệt Anh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 39990067;

+ Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại Thành phố Đà Nẵng, tổ 40, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nằng. Điện thoại: 0236/3703618; 0236.3962828.

5. Địa điểm và thời gian tuyển sinh

-     Địa điểm xét tuyển nghiên cứu sinh dược tồ chức tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

-     Thời gian xét tuyển nghiên cứu sinh dự kiến các ngày 13, 14, 15/9/2018.

-     Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến từ ngày 19/9/2018 đến ngày 14/10/2018

-     Thời gian nhập học: Dự kiến từ ngày 30/9/2019 đến ngày 19/5/2018

Thông tin chi tiết về tuyển sinh xin đọc ở link sa

 

 

Các tin đã đưa ngày: