Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Chi bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho tất cả đảng viên và viên chức đang làm việc tại Viện

25/08/2022

Trước đó, để chuẩn bị cho Hội nghị, học tập, quán triệt này, đồng chí Bí thư chi bộ Chu Văn Tuấn đã quán triện sơ bộ nội dung của Hội nghi lần Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho các cán bộ Đảng viên trong chi bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo vào buổi sinh hoạt chi bộ tháng 8/2022.

Việc quán triệt Văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XIII của Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã được đồng chí Bí thư chỉ đạo phổ biến không chỉ cho Đảng viên trong chi bộ mà mở rộng cho toàn thể viên chức của Viện cùng nghe theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam để nắm được các nội dung cơ bản. Do đó được đông đảo mọi người đến nghe, làm cho buổi sinh hoạt chính trị không đơn điệu do sự đa dạng thành phần và có được sự quan tâm của cả những viên chức không phải đảng viên.

Bí thư chi bộ Chu Văn Tuấn đã chuẩn bị một bài trình bày ngắn gọn cụ thể dễ hiểu, tập trung vào các nội dung cơ bản trong Hội nghị Trương ương lần thứ năm khóa XIII. Đặc biệt đồng chí bí thư có nhấn mạnh tới những vấn đề liên quan tới vấn đề tôn giáo. Các nội dung quán triệt có thể tóm lược qua một số ý chính sau:

 

Nghị quyết số 18: Chỉ đạo về đất đai

Đất đai là vấn đề bức xúc của xã hội, như Tổng bí thư đã phát biểu: Có người giàu lên vì đất, có người tù tội vì đất, mâu thuẫn gia đình, xã hội cũng liên quan nhiều đến đất. Luật đất đai của chúng ta có nhiều kẽ hở cho việc lợi dụng đấu giá đất. Chẳng hạn vụ đấu giá khu vực Thủ Thiêm, liên quan đến Tân Hoàng Minh. Đất đai chưa được khai thác hiệu quả, luật chồng chéo, thiếu  thống nhất, quy hoạch thiếu đồng bộ.. là những hạn chế Nghị quyết số 18 đã chỉ ra.

Về quan điểm chỉ đạo của Đảng:

-Sở hữu đất đai: đất đại sở hữu toàn dân, Nhà nước đại diện thống nhất quản lý.

-Quyền sử dụng đất là một tài sản và hàng hóa đặc biệt, Nhà nước không giải quyết đòi lại đất đã giao cho người khác trong việc thực hiện chính sách về đất đai.

-Về thể chế chính sách đất đai: tiêp tục phải hoàn thiện, đồng bộ, có chính sách phù hợp với từng đối tượng sử dụng để có thể phát huy nguồn lực đất đai.

-Đất đại phải được điều tra, hoạch toán đánh giả để sử dụng hiệu quả.

-Tăng cường thực hiện giám sát về chính sách đất đai.

Về mục tiêu:

-Hình thành thị trường bất động sản, thị trường quyền sử dụng đất, đây là kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng hiệu quả. Cụ thể đến 2023 phải hoàn thành sửa đổi luật đất đại 2013.

Nhiệm vụ giải pháp:

Thống nhất nhận thức trong cán bộ và nhân dân; hoàn thiện thể chế chính sách đồng bộ; đổi mới công tác thanh tra giám sát, tranh chấp, tổ cáo đất đai…; giải quyết những vướng mắc liên quan đến đât kéo dài; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và vai trò của các tổ chức chính trị trong việc thực hiện chính sách đất đai

Trong đó đồng chí bí thư đã lưu ý nhấn mạnh đến khía cạnh đất đai tôn giáo như sau: Nhà nước giao đất có hạn mức, không thu tiền với đất sử dụng cơ sở thờ tự và trụ sở của tổ chức tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo sử dụng đất vào mục đích khác thì phải đóng thuế. Nhà nước bỏ quy định về khung giá đất. Có cơ chế xác định giá đất theo phương pháp thị trường.

 

Nghị quyết số 19: Chỉ đạo về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gọi là Tam nông

Quan điểm:

- Vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn

-Phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị: Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Chú trọng xây dựng nông dân Việt Nam phát triển toàn diện.

-Nông nghiệp: Là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế

-Nông thôn: Xây dựng nông thôn hiện đại, môi trường xanh sạch đẹp, đời sống văn hóa lành mạnh phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc.

-Tầm nhìn: đến 2045 xác định nông thôn hiện đại, tiệm cận với đời sống đô thị.

Về nhiệm vụ giải pháp: xây dựng nông thôn hiện đại gắn với đô thị; hoàn thiện thể chế giải pháp về nông thôn. Đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai. Khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hưu cơ, tuần hoàn.

 

Nghị quyết số 20: Chỉ đạo về phát triển kinh tế tập thể

Về hạn chế: Có rất nhiều hạn chế, phần lớn các hợp tác xã có quy mô nhỏ, tính liên kết yếu.

Quan điểm: Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng. Phát triển kinh tế tập thể là xu hướng trong hợp tác quốc tế. Có nhiều hình thức tổ chức, hợp tác xã, liên hợp tác xã. Kinh tế tập thể phát triển trên sở hữu riêng của thành viên và sở hữu chung của tập thể. Hoạt động trên nguyên nguyên tắc đối nhân (dựa trên sự tin tưởng nhau) và nguyên tắc góp vốn.

Nhiệm vụ, giải pháp: Nhận thức đúng đầy đủ về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

 

Nghi quyết số 21: Chỉ đạo về tăng cường củng cố xây dựng cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên

Số liệu: Đến 31/12/2020 cả nước có 51.988 tổ chức cơ sở Đảng, 24.719 đảng bộ cơ sở, 27269 chi bộ cơ sở. Đảng viên hiện nay có 5.2 triệu đảng viên, 5,4% dân số. Vùng Tây Bắc là nơi có đảng viên cao nhất so với tỷ lệ dân số, vùng Đông Nam Bộ thấp nhất. Đảng viên là người có tôn giáo là102.310 người. Công giáo là tôn giáo có tỷ lệ đảng viên cao nhất. Ở Hải Phòng, có linh mục là đảng viên. So với trước đó, vào năm 2010, đảng viên là người tôn giáo khoảng 64.000, như vậy đảng viên là người có tôn giáo đã tăng rất nhanh trong 10 năm qua, gần gấp đôi.

Về kỷ luật: 2016-2020, có 664 tổ chức đảng bị kỷ luật, 15.101 đảng viên suy thoái đạo đức, hơn 8.000 đảng viên suy thoái về chính trị…

Quan điểm: Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị là cầu nối giữa Đảng và nhân dân.

Mục tiêu: Cần tạo sử chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Đến 2025, 90% tổ chức đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Lưu ý về giải pháp: Chú trọng phát triển tổ chức cơ sở đảng ở vùng DTTS, vùng tôn giáo và khu đô thị mới. Xem xét mức đóng đảng phí ở vùng khó khăn và mức trích đảng phí lại cho cơ sở Đảng.

Thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tich hội đồng nhân dân. Bí thư chi bộ là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, bí thư cấp ủy là Thủ trưởng đơn vị.

Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, xây dựng cơ sở đảng đặc thù, triển khai xây dựng chi bộ 4 tốt: Hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sinh hoạt chi bộ tốt, cán bộ tốt, đảng viên tốt.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghi Trung ương lần thứ năm khóa XIII kết thúc vào 16h30 cùng ngày

Các tin đã đưa ngày: