Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại kỷ nguyên số

13/07/2022
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại kỷ nguyên số
Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định rõ: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, các thế lực phản động chống phá trong và ngoài nước không ngừng gia tăng hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước và các cán bộ, đảng viên trên không gian mạng gây tâm lý hoang mang, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Do đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại kỷ nguyên số đang là thách thức không nhỏ đối với chúng ta.

Nền tảng tư tưởng của Đảng là sợi chỉ đỏ của Cách mạng Việt Nam

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII chỉ rõ: Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết và quan trọng nhất là bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sau đó là bảo vệ cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, niềm tin của Nhân dân vào Đảng. Bảo vệ đường lối đổi mới, chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ quan điểm giữ gìn và bảo vệ lợi ích quốc gia- dân tộc; giữ vững đường lối hòa bình, ổn định chính trị để xây dựng quốc gia hùng cường, thịnh vượng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cụ thể thông qua các nội dung sau:                             

1/ Nắm vững cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước;

2/ Hiểu biết sâu sắc hệ thống quan điểm lý luận Chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

3/ Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, đấu tranh bảo vệ và phát triển cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; nghiên cứu, triển khai nghiêm túc, hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

4/ Tiếp tục làm sáng tỏ lý luận về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; bảo vệ và phát triển mục tiêu, lý tưởng, đường lối đổi mới đất nước.

5/ Khẳng định thành quả phát triển đất nước, nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

6/ Phải thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có định hướng phù hợp, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh.

Phải khẳng định rằng, hệ thống lý luận về nền tảng tư tưởng của Đảng có giá trị to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là học thuyết duy nhất từ trước đến nay bàn về mục tiêu, con đường, lực lượng, phương thức và điều kiện bảo đảm để đấu tranh, xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột, bất công; giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Điều đó hoàn toàn phù hợp với sự kỳ vọng, điều mong muốn của Nhân dân ta: đấu tranh giải phóng dân tộc và nguyện vọng được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam từ ngàn đời nay. Theo đó, chỉ có chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mới thật sự là “chiếc cẩm nang thần kỳ” giúp Nhân dân ta thoát khỏi thân phận nô lệ, vươn tới khát vọng sống tốt đẹp.

Mối quan hệ giữa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thời đại kỷ nguyên số

Lịch sử loài người đã trải qua 03 cuộc cách mạng công nghiệp và hiện nay chúng ta ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0). Theo đó công nghiệp 4.0 tập trung vào công nghệ kỹ thuật số từ những thập kỷ gần đây lên một cấp độ hoàn toàn mới với sự trợ giúp của kết nối thông qua Internet vạn vật, truy cập dữ liệu thời gian thực và giới thiệu các hệ thống vật lý không gian mạng.

Không gian mạng, theo Khoản 3, Điều 1, Luật An ninh mạng năm 2018 định nghĩa: “Không gian mạng là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu; là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian”. Ngày nay với sự phát triển đa dạng của mạng xã hội (facebook, zalo, tiktok…) trên nền tảng Internet kết nối thì việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lại đang đứng trước nhiều thách thức lớn. Theo số liệu thông kê của các cơ quan chức năng năm 2021, 80% trong tổng số thông tin xấu, độc trên không gian mạng tập trung vào việc xuyên tạc, bôi nhọ công tác cán bộ…Theo Bộ Thông tin-Truyền thông, từ đầu năm 2020 đến nay, qua rà quét, giám sát, Bộ đã gỡ bỏ gần 400 trang giả mạo tên các đồng chí Trung ương, 4.500 tin bài xấu độc trên Facebook và 30.000 video xấu độc trên Youtube.

Càng ngày, hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ Đảng trên không gian mạng của các thế lực thù địch diễn ra với quy mô, cường độ ngày càng lớn; các thủ đoạn lừa đảo người dân ngày càng tinh vi, đa dạng...Môi trường mạng và các công nghệ số là điều kiện vô cùng thuận lợi để các thế lực thù địch lợi dụng để lan truyền thông tin xấu, độc. Những hoạt động đó đã tác động tiêu cực tới tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ, làm suy giảm lòng tin vào đất nước, vào vai trò của Đảng, gây mất đoàn kết nội bộ… Trung tâm giám sát xử lý an toàn thông tin mạng quốc gia có thể rà soát, phân tích, xử lý khoảng 300 triệu tin giả, tin xấu độc mỗi ngày; tỷ lệ tháo gỡ các video xấu, độc trên kênh Youtube hiện nay đã lên đến 90%; mỗi tháng gỡ bỏ hàng ngàn video xấu độc. Bộ đã phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý hàng trăm trường hợp tin sai, tin giả.

Cùng với biện pháp kỹ thuật, xử lý thông tin thông minh, công tác đấu tranh thông tin, phản bác quan điểm sai trái trên không gian mạng được chú trọng, số tin, bài phản bác tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng; đồng thời những thông tin tích cực được chia sẻ, lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, sức đề kháng, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật của các phần tử cơ hội chính trị, phản động.

Trách nhiệm xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại kỷ nguyên số

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại kỷ nguyên số là công việc thường xuyên, không ngừng nghỉ, mà cũng không phải là trách nhiệm đơn thuần của một nhóm xã hội nào. Đó là nhiệm vụ cao quí và quan trọng của mọi tầng lớp nhân dân.

Thứ nhất, Cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức về hệ thống lý luận của Đảng để trang bị những kiến thức cơ bản về nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm tạo ra “sức đề kháng” từ bên trong nhận thức, giữ vững lập trường tư tưởng, quan điểm của bản thân.

Thứ hai, các cấp Lãnh đạo cần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Đạo đức cách mạng, quét sạch Chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là phải liên hệ và vận dụng linh hoạt trong bối cảnh mới. Từ việc hiểu biết sâu sắc đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh thì cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có thể gắn kết chặt chẽ tư tưởng của Đảng với nhiệm vụ công tác, lao động thực tiễn đạt hiệu quả cao.

Thứ ba, các cán bộ công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, báo chí- truyền thông cần trang bị kiến thức cơ bản về an ninh, an toàn thông tin; phát hiện sớm các trang web, blog “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung, ngôn từ, thông tin xâu, mang ý thù địch, chia rẽ; nhận diện những trang báo điện tử, trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Báo chí nói chung và báo mạng điện tử nói riêng phải là lực lượng nòng cốt, chiến sĩ tiên phong trên mặt trận thông tin.

Thứ tư, quần chúng nhân dân cần chủ động tìm hiểu những kênh thông tin chính thống và cùng phối hợp với các cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống thù địch trên không gian mạng, vận dụng tư tưởng của Đảng linh hoạt, sáng tạo vào cuộc sống, phân biệt rõ ràng thông tin xấu, tin giả và không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, cách mạng, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh mới.

Có thể nói rằng, thời đại kỷ nguyên số, bùng nổ công nghệ thông tin, Internet kết nối vạn vật đã khiến cuộc sống con người có rất nhiều sự thay đổi nhanh chóng. Nếu chúng ta tận dụng, sử dụng và kiểm soát tốt nguồn tài nguyên số và các nguồn thông tin trên không gian mạng sẽ góp phần  định hướng/ nâng cao nhận thức toàn xã hội về con đường Đảng ta đã lựa chọn, hướng tới xây dựng một tương lai tốt đẹp, đảm bảo cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, vì nền hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

https://vass.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: