Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Viện Nghiên cứu Tôn giáo tổ chức Hội thảo khoa học: “Chính sách, pháp luật đối với cộng đồng Chăm Islam giáo: Thực trạng, những vấn đề đặt ra và khuyến nghị"

19/11/2021
Viện Nghiên cứu Tôn giáo tổ chức Hội thảo khoa học: “Chính sách, pháp luật đối với cộng đồng Chăm Islam giáo: Thực trạng, những vấn đề đặt ra và khuyến nghị"
Sáng ngày 19/11/2021 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo, 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội Viện Nghiên cứu Tôn giáo tổ chức Hội thảo khoa học: “Chính sách, pháp luật đối với cộng đồng Chăm Islam giáo: Thực trạng, những vấn đề đặt ra và khuyến nghị”

    Hội thảo khoa học với chủ đề “Chính sách, pháp luật đối với cộng đồng Chăm Islam giáo: Thực trạng, những vấn đề đặt ra và khuyến nghị” nằm Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước Cộng đồng Islam giáo ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, xu hướng biến đổi và gợi ý chính sách” do Viện Nghiên cứu Tôn giáo chủ trì

    Do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nên Hội thảo được tổ chức dưới 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp. Tham dự Hội thảo có các đại biểu, các nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan Nhà nước, các đơn vị nghiên cứu như: Ban Tôn giáo Chính Phủ; Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn; Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Tôn giáo các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Sóc Trăng, TP Hồ Chí Minh và toàn thể cán bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

Trong báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS. TS. Chu Văn Tuấn, chủ nhiệm đề tài đã nêu rõ mục đích của Hội thảo nhằm thảo luận, làm rõ thực trạng và những biến đổi của cộng đồng Chăm theo Islam giáo ở Việt Nam; thực trạng chính sách, pháp luật và việc thực thi chính sách, pháp luật đối với Islam giáo và cộng đồng Chăm theo Islam giáo ở Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó đưa ra những khuyến nghị, giải pháp đối với cộng đồng Chăm theo Islam giáo ở Việt Nam nhằm đảm bảo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần, nhất là đời sống tôn giáo của cộng đồng Chăm theo Islam giáo ở Việt Nam trong thời gian tới. Chủ đề của Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý và đội ngũ chức sắc của Islam giáo. Hội thảo đã nhận được 14 bài tham luận từ các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý đề cập đến các chủ đề của Hội thảo. Có thể chia các bài tham luận thành hai nhóm: Nhóm bài tham luận thứ nhất, tập trung làm rõ thực trạng, những biến đổi, việc thực thi chính sách và những vấn đề đặt ra đối với cộng đồng Islam giáo ở một số địa phương. Nhóm bài tham luận thứ hai đi sâu vào một số vấn đề cụ thể trong đời sống của cộng đồng Islam giáo như giá trị, đặc trưng, bản sắc văn hóa, vấn đề kinh tế,… Các báo cáo đã cung cấp bức tranh tổng thể, cập nhật về cộng đồng Islam giáo ở Việt Nam nói chung và cộng đồng người Chăm theo Islam giáo ở Việt Nam nói riêng từ lịch sử đến hiện tại và những vấn đề đặt ra hiện nay.

    Trong nhóm thứ nhất, có các tham luận đáng chú ý như bài viết về Chính sách, pháp luật đối với Islam giáo và cộng đồng Chăm theo Islam giáo ở Việt Nam của PGS. TS. Đỗ Lan Hiền. Báo cáo đã chỉ ra cho người đọc thấy một số điểm cần lưu ý khi phân tích chính sách đối với Islam giáo ở Việt Nam như vấn đề chủ nghĩa Islam giáo cực đoan, vấn đề tôn giáo và dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, sức ép từ phương diện kinh tế lên đời sống tôn giáo của các quốc gia, trong đó Islam giáo nổi lên như một tôn giáo có sức ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu,… Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số đề xuất về chính sách đối với Islam giáo. Theo đó, chính sách với Islam giáo cần tạo điều kiện cho cộng đồng Islam giáo Việt Nam, tranh thủ sự giúp đỡ của cộng đồng Islam giáo thế giới góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần tín đồ Islam ở Việt Nam cũng như tích cực, mở rộng quan hệ, hợp tác với các đối tác an ninh khác trong khu vực và quốc tế để tìm kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ trong việc giải quyết vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến Islam giáo. Đồng thời, chính sách đối với Islam giáo của Việt Nam phải gắn với đặc điểm tôn giáo, tộc người Chăm. Thêm vào đó, Chính sách đối với Islam giáo phải thu hẹp khoảng cách xã hội giữa cộng đồng Chăm với nhau và với các tộc người khác, giúp cho cộng đồng này được bình đẳng trong cơ hội tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ và phúc lợi xã hội như y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội, việc làm, thu nhập. Sau cùng, tác giả cũng đặt ra vấn đề đối với đội ngũ những người làm công tác quản lý, thực thi chính sách đối với cộng đồng này cũng như trực tiếp những người có liên quan.

    Tham luận của Ban tôn giáo các tỉnh như Ban Tôn giáo tỉnh An Giang, Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai, Ban Tôn giáo tỉnh Bình Phước, Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Thuận cung cấp cái nhìn toàn diện về cộng đồng Chăm Islam giáo tại mỗi địa phương về tổ chức, bộ máy, số lượng tín đồ, chức sắc, cơ sở thờ tự, cũng như khái quát về đời sống tôn giáo của người Chăm ở đây với những nghi lễ quan trọng của cộng đồng này, các nghi lễ vòng đời người cũng như các đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội và các mối quan hệ của cộng đồng Chăm Islam với các cộng đồng tôn giáo, dân tộc khác. Bên cạnh đó, tham luận cũng đưa ra các dự báo và đề xuất kiến nghị với các cấp, ngành liên quan để cộng đồng này ổn định và phát triển.

    Đối với nhóm thứ hai, các tham luận đã góp phần nhận diện, làm rõ những giá trị, mô hình tổ chức, đặc trưng của Islam giáo và cộng đồng Islam giáo ở Việt Nam. Bài viết của TS. Hoàng Văn Chung Về giá trị và phát huy giá trị của Islam giáo đã cung cấp cơ sở lý luận để nhận diện giá trị tôn giáo góp phần chỉ ra và đánh giá các giá trị cơ bản của Islam giáo trên các phương diện về nhận thức, đạo đức và văn hóa. Thông qua việc tác động đến cá nhân và nhóm theo nhiều chiều hướng khác nhau, hệ giá trị Islam giáo đã định hình nên bản sắc văn hóa Islam cũng như sức mạnh của sự thống nhất và cố kết cộng đồng tín đồ. Do đó, phát hiện và ghi nhận cũng như thúc đẩy các giá trị rất có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của cộng đồng. Tham luận của Ths. Trần Thị Phương Anh chỉ ra những đặc trưng cơ bản của cộng đồng Chăm theo Islam giáo ở Việt Nam, trong đó yếu tố tôn giáo giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tín đồ, là chất xúc tác để gắn kết các thành viên trong cộng đồng. Tuy nhiên, cộng đồng Islam giáo ở các địa bàn khác nhau có những đặc trưng khác nhau về mức độ ảnh hưởng của tôn giáo, văn hóa, hay đặc trưng về nghề nghiệp, lối sống… Người Chăm theo Islam giáo ở Việt Nam là cộng đồng tương đối ôn hòa so với cộng đồng Islam giáo ở một số quốc gia khác. Trong bối cảnh giao lưu hội nhập văn hóa, toàn cầu hóa những năm gần đây đã làm gia tăng ảnh hưởng của người Kinh đối với cộng đồng các dân tộc thiểu số, trong đó người Chăm Islam cũng không nằm ngoài xu hướng này.

    Tham luận Bản sắc văn hóa của người Chăm Islam ở Tây Nam Bộ của Ths. Bá Minh Truyền trình bày một số giá trị bản sắc văn hóa người Chăm như tổ chức cộng đồng, lễ trưởng thành, hôn nhân, trang phục, tôn giáo và tang ma. Qua đó, đưa ra những đề xuất và kiến nghị nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Chăm trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Trong bài Tổ chức và quan hệ gia đình của cộng đồng Chăm theo Islam giáo ở Việt Nam, TS. Vũ Văn Chung, sự ảnh hưởng của Islam giáo trong đời sống gia đình nói chung, đặc biệt là truyền thống văn hóa tinh thần nói riêng trong cộng đồng này là rất lớn, từ đó chi phối đến cách thức tổ chức và các mối quan hệ trong gia đình người Chăm Islam. Tổ chức gia đình người Chăm theo đạo Islam ở Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi luật tục Chăm và luật tục Islam. Tham luận của TS. Nguyễn Thị Quế Hương và Kim Thanh Sản phân tích những đóng góp của cộng đồng Chăm Islam trên phương diện kinh tế. Theo các tác giả, mặc dù người Chăm Islam có mặt ở Việt Nam đã lâu, tuy nhiên để đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội thì chưa nhiều, do phần lớn cộng đồng Chăm Islam sống ở nông thôn nhiều hơn thành thị, nên công việc chính lại là nghề nông và nghề tự do, buôn bán nhỏ lẻ,… Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự hội nhập, giao lưu quốc tế, cộng đồng Chăm Islam đã có những bước chuyển mình, đã chủ động hội nhập kinh tế và có những đóng góp cho xã hội. Đây được xem như một trong những nguồn lực mà các tôn giáo góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước.

    Nhìn chung, các tham luận của Hội thảo đã cung cấp nhiều thông tin giá trị, có ý nghĩa về mặt khoa học, đặc biệt là những giải pháp, kiến nghị, đề xuất về chính sách, pháp luật đối với Cộng đồng Islam giáo ở Việt Nam.  Cuối cùng PGS.TS. Chu Văn Tuấn, thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài và Ban Tổ chức hội thảo trân trọng cám ơn đến các nhà khoa học, các nhà quản lý, sự phối hợp của các Ban, ngành thuộc nhiều tỉnh thành, các vị đại biểu đã dành thời gian và công sức đóng góp cho Hội thảo. PGS.TS. Chu Văn Tuấn cũng cảm ơn sự giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành, nhất là Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phố, cảm ơn chức sắc, tín đồ Islam giáo, Ban Đại diện Cộng đồng Islam giáo một số tỉnh/thành phố, ban quản trị  các thánh đường mà đề tài có dịp ghé thăm trong các chuyến công tác

 

Các tin đã đưa ngày: