Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng

10/08/2021
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng
Đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn chính trị, chống phá Cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam của các thế lực thù địch, đồng thời có giải pháp ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận toàn dân trong xã hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng của toàn Đảng, toàn dân ta trong giai đoạn hiện nay.

Âm mưu, thủ đoạn và mục tiêu chống phá

Gần đây, các thế lực thù địch đã và đang liên tục chống phá cách mạng nước ta hết sức tinh vi và quyết liệt. Mũi nhọn quan trọng và thâm độc nhất là tiến công vào nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam; đồng thời phủ định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ XHCN và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam… Cùng với đó, các phần tử cơ hội về chính trị và chống đối đã thành lập các tổ chức, nhóm, hội bí mật phát tán các tài liệu bất hợp pháp, tung tin đồn nhảm, xuyên tạc tình hình, truyền bá những quan điểm sai trái chống đối Đảng, chính quyền các cấp. Một số người ở nước ngoài đưa ra luận điệu bịa đặt, chống đối Đảng, Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc sự thật, nói xấu lãnh tụ, bôi nhọ danh nhân và anh hùng dân tộc. Họ đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo, đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; bác bỏ con đường XHCN, đòi đa nguyên, đa đảng...

Theo thống kê, hiện nay ở bên ngoài có tới hơn 50 đài phát thanh và truyền hình có chương trình Việt ngữ, trang mạng in-tơ-nét, hàng trăm tờ báo, tạp chí, hơn 40 nhà xuất bản tập trung tuyên truyền chống phá ta. Hằng năm, có hơn 3.000 tài liệu chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng, hàng chục nghìn thư ân xá quốc tế xâm nhập, tán phát qua con đường bưu điện quốc tế cùng rất nhiều ấn phẩm độc hại được đưa vào nước ta bằng nhiều con đường khác nhau. Một số đối tượng cơ hội chính trị, phần tử bất mãn, cực đoan, quá khích đang sống, làm việc thụ hưởng thành quả cách mạng do Đảng và nhân dân mang lại, nhưng lại lén lút cộng tác với những phần tử bất mãn, phản động nước ngoài để mưu cầu lợi ích cá nhân, bằng việc tiếp nhận, tán phát tài liệu có nội dung xấu, nói xấu chế độ, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam...

Những năm gần đây, các thế lực thù địch thường xuyên xuyên tạc chính sách về tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta, phủ nhận thành tựu công cuộc đổi mới, lợi dụng những yếu kém để vu cáo chính quyền... kích động những người dân thiếu hiểu biết, dân tộc thiểu số vào các mục đích sai trái, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, đồng bào miền xuôi và miền ngược, giữa người Kinh với đồng bào tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Bằng thủ đoạn chống phá tạo sự chuyển hóa từ bên trong và bên trên, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động đã thành công trong việc xóa bỏ chế độ XHCN ở Liên Xô (trước đây) và một số nước Đông Âu. Thực tế cho thấy, một nguyên nhân không nhỏ dẫn đến tình trạng đó còn là do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… sự xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng, sự vô nguyên tắc, mất dân chủ, xem thường luật pháp Nhà nước; hiện tượng chia bè, kéo cánh, quan liêu, trục lợi, tranh quyền tranh chức, đi ngược lại đường lối, chủ trương của Đảng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; sự thiếu tu dưỡng, học tập, rèn luyện hoặc tôn sùng lối sống thực dụng, thích hưởng thụ, thu vén cá nhân hơn là cống hiến... Một khi tư tưởng chính trị chệch hướng, thì sẽ làm cho bộ máy Đảng và Nhà nước bị chia rẽ, dẫn đến nguy cơ tự sụp đổ của chế độ chính trị.

Không để bất kỳ thế lực nào có thể phá hoại đất nước

Nhân dân Việt Nam đã đi qua hai cuộc chiến tranh để bảo vệ và giải phóng, thống nhất đất nước mình nên càng thấu hiểu thế nào là tự do độc lập, thế nào là toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ở Việt Nam do Đảng Cộng sản khởi xướng và lãnh đạo suốt 30 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Vị thế của đất nước Việt Nam ngày càng được nâng cao, đời sống của gần 90 triệu người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện. Đảng ta, nhân dân ta luôn mong muốn một không khí hòa bình để xây dựng một cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, nhưng các thế lực thù địch không để chúng ta yên. Vì vậy, việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, vạch trần các âm mưu, thủ đoạn các thế lực thù địch là một nhiệm vụ tất yếu, cần phải làm thật tốt. Để thực hiện được điều đó, cần nhận rõ các dạng quan điểm sai trái, những luận điệu thù địch để có những đối sách phù hợp. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và toàn dân bằng cách tuyên truyền, tổ chức, giáo dục hướng tới sự thống nhất tư tưởng và thống nhất hành động trong toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực - một thứ giặc nội xâm nguy hại để giữ vững niềm tin của nhân dân, bảo vệ pháp luật, bảo vệ Đảng, chế độ XHCN.

Hơn 85 năm qua, Đảng ta luôn coi trọng công tác đấu tranh chống những quan điểm sai trái, những luận điệu thù địch chống phá cách mạng. Đây là nhiệm vụ đặc biệt, cần có sự phối hợp đồng bộ, chỉ đạo chặt chẽ, huy động năng lực và trí tuệ của đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh trong nhận thức tình cảm, tư tưởng của nhân dân.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng chính là sự khẳng định lập trường của Đảng và Nhà nước ta trước những biến động phức tạp trên thế giới và trong nước, từ đó củng cố nhận thức chính trị, giữ vững thế trận lòng dân, đưa sự nghiệp cách mạng tới thắng lợi hoàn toàn. Cùng với đó là phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng, tăng cường và nâng cao hiệu quả đầu tư, thực hiện tốt phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, tích cực xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp sự đồng thuận xã hội trong cộng đồng dân tộc, củng cố và tăng cường thế trận lòng dân vững chắc. Góp phần bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, tăng cường sức đề kháng làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội”... của các thế lực thù địch.

 
Đại tá, PGS, TS TRẦN NAM CHUÂN Viện Chiến lược Quốc gia
Nguồn: https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-bao-ve-cuong-linh-duong-loi-cua-dang-244220/
Các tin đã đưa ngày: