Phòng Thông tin-Thư viện xin gửi đến độc giả Thư mục Sách mới đợt 1/2017 có tại thư viện của Viện Nghiên cứu Tôn giáo 17/04/2017

Thời gian bắt đầu: 17/04/2017

Thời gian kết thúc: 17/04/2019

Phòng Thông tin-Thư viện xin gửi các cán bộ trong Viện Thư mục Sách mới đợt 1/2017.

VIỆN NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

                           ***

 

 

THÔNG BÁO THƯ MỤC SÁCH MỚI ĐỢT I/2017

 

1.     Bảo tàng  Di sản văn hóa trong bối cảnh biến đổi khí hậu : Kỷ yếu hội thảo Quốc tế / Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 528 tr. Ký hiệu kho : Vv 4400

 

2.     Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội Việt Nam đương đại (trường hợp Hội Gióng)/ Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam . - H. : Văn hóa Thông tin, 2012 . - 878 tr. Ký hiệu kho : Vv 4401

 

3.     Bảo vệ  Phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam / Trương Quốc Bình, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam . - H. : Văn hóa Thông tin, 2014 . - 514 tr. Ký hiệu kho : Vv 4398

 

4.     Chân dung xã hội của người đi lễ chùa (Một tiếp cận xã hội học qua trường hợp người đi lễ chùa Quán Sứ và chùa Hà, Hà Nội)/ Hoàng Thu Hương . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 211 tr. Ký hiệu kho : Vv 4378

 

5.     Cảnh đức truyền đăng lục tập 1 (quyển 1- quyển 10)/ Sa môn Đạo Nguyên; Lý Việt Dũng dịch . - H. : Hồng Đức, 2013 . - 689 tr. Ký hiệu kho : Vv 4416, Vv 4419

 

6.     Cảnh đức truyền đăng lục tập 2 (quyển 11- quyển 20)/ Sa môn Đạo Nguyên; Lý Việt Dũng dịch . - H. : Hồng Đức, 2013 . - 927 tr. Ký hiệu kho : Vv 4417, Vv 4420

 

7.     Cảnh đức truyền đăng lục tập 3 (quyển 21- quyển 30)/ Sa môn Đạo Nguyên; Lý Việt Dũng dịch . - H. : Hồng Đức, 2013 . - 856 tr. Ký hiệu kho : Vv 4418, Vv 4421

 

8.     Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội (sách chuyên khảo dành cho cao học và sinh viên Tâm lý học)/ Trần Thị Minh Đức . - H. : Khoa học xã hội, 2014 . - 666 tr. Ký hiệu kho : Vv 4379

 

9.     Các vấn đề lịch sử - văn hóa - xã hội trong giao lưu Việt Nam - Nhật Bản : Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế / Trần Quang Minh, Ngô Hương Lan, Viện nghiên cứu Đông Bắc á . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015 . - 413 tr. Ký hiệu kho : Vv 4406

 

10. Di sản văn hóa phi vật thể miệt vườn huyện Chợ Lách / Trần Ngọc Tam chủ biên, Lư Văn Hội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 207 tr. Ký hiệu kho : Vv 4431

 

11. Di tích lịch sử - văn hóa huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh / Huyện ủy- HĐND-UBND huyện Gia Bình . - Bắc Ninh. : Xưởng in báo Bắc Ninh, 2013 . - 223 tr. Ký hiệu kho : Vv 4388

 

12. Đông Phương luận / Edward Wadie Said; Lưu Đoàn Huynh, Phạm Xuân Ri, Trần Văn Tụy dịch . - H. : Tri thức, 2014 . - 527 tr. Ký hiệu kho : Vv 4408

 

13. Đình ở thành phố Cần Thơ / Trần Phỏng Diều, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 271 tr. Ký hiệu kho : Vv 4457

 

14. Đối thoại với nền văn minh cổ Champa / Lê Đình Phụng . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 302 tr. Ký hiệu kho : Vv 4374

 

15. Đời sống văn hóa của cư dân Hà Nội / Nguyễn Hữu Minh chủ biên . - H. : Khoa học xã hội, 2014 . - 291 tr. Ký hiệu kho : Vv 4375, Vv 4376

 

16. Giá trị văn hóa Việt Nam truyền thống và biến đổi / Ngô Đức Thịnh chủ biên . - H. : Chính trị Quốc gia, 2014 . - 471 tr. Ký hiệu kho : Vv 4404

 

17. Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập từ cách tiếp cận so sánh / Nguyễn Hữu Minh chủ biên . - H. : Khoa học xã hội, 2014 . - 635 tr. Ký hiệu kho : Vv 4383

 

18. Giá trị tư tưởng tôn giáo phương Đông và những ảnh hưởng ở Việt Nam / Nguyễn Duy Hinh, Lê Đức Hạnh . - H. : Văn hóa Thông tin và Viện Văn hóa, 2014 . - 665 tr. Ký hiệu kho : Vv 4380

 

19. Hương ước Nghệ An / Ninh Viết Giao, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 503 tr. Ký hiệu kho : Vv 4434

 

20. Học hỏi các văn kiện của công đồng Vaticanô II / Inhaxiô Hồ Văn Xuân . - H. : Tôn giáo, 2015 . - 815 tr. Ký hiệu kho : Vv 4385

 

21. Hội làng / Vũ Kiêm Ninh, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 242 tr. Ký hiệu kho : Vv 4453

 

22. Kiến trúc nhà ở và đình chùa dân gian của các dân tộc ở Quảng Bình / Đỗ Duy Văn, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 198 tr. Ký hiệu kho : Vv 4454

 

23. Lễ hội cổ truyền của người Việt, cấu trúc và thành tố / Nguyễn Chí Bền, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 818 tr. Ký hiệu kho : Vv 4399

 

24. Lễ hội truyền thống các dân tộc Việt Nam / Nguyễn Chí Bền, Võ Hoài Lan, Phạm Lan Oanh... tuyển chọn . - H. : Văn hóa Dân tộc, 2014 . - 1724 tr. Ký hiệu kho : Vv 4402

 

25. Lễ tang của người Phù Lá ở huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai / Chảo Chử Chấn, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 237 tr. Ký hiệu kho : Vv 4432

 

26. Lễ tục dân tộc Chăm ở miền Trung Việt Nam / Đoàn Đình Thi, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 159 tr. Ký hiệu kho : Vv 4428

 

27. Lễ tục vòng đời người Mường (Điều tra - Khảo sát - Hồi cố ở vùng Mường Thanh Hóa)/ Cao Sơn Hải, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 319 tr. Ký hiệu kho : Vv 4456

 

28. Lịch sử Trung Đông 2000 năm trở lại đây / Bernard Lewis; Nguyễn Thọ Nhân dịch . - H. : Tri thức, 2015 . - 494 tr. Ký hiệu kho : Vv 4381

 

29. Nghiên cứu luật tục / Bùi Quang Thanh, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 359 tr. Ký hiệu kho : Vv 4455

 

30. Phong tục miền Nam / Vương Đằng . - H. : Văn hóa Thông tin, 2014 . - 504 tr. Ký hiệu kho : Vv 4373

 

31. Phong tục thờ cúng cá Ông / Lê Thế Vịnh, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 279 tr. Ký hiệu kho : Vv 4439

 

32. Phương pháp 5: Nhân loại về nhân loại bản sắc nhân loại / Edgar Morin; Chu Tiến ánh dịch . - H. : Tri thức, 2015 . - 433 tr. Ký hiệu kho : Vv 4405

 

33. Phác thảo văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum / Bùi Thị Thanh Vân, Trần Vĩnh, Dương Tôn Bảo,... . - H. : Giao thông vận tải, 2008 . - 381 tr. Ký hiệu kho : Vv 4407

 

34. Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn giáo : Giáo trình sau đại học / Nguyễn Hồng Dương, Học viện Khoa học xã hội . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 263 tr. Ký hiệu kho : Vv 4427

 

35. Sự tác động của kinh tế thị trường vào lễ hội tín ngưỡng / Lê Hồng Lý . - H. : Văn hóa Thông tin và Viện Văn hóa, 2008 . - 395 tr. Ký hiệu kho : Vv 4377

 

36. Sự tích các vị thần linh thờ ở đền làng huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định / Bùi Văn Tam, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 559 tr. Ký hiệu kho : Vv 4437

 

37. Thiền uyển kế đăng lục (Bộ sách xác định Lịch sử truyền đăng hai dòng Lâm Tế và Tào Động tại miền Bắc Việt Nam)/ Sa Môn Như Sơn; Thích Thiện Phước dịch . - H. : Hồng Đức, 2015 . - 464 tr. Ký hiệu kho : Vv 4411, Vv 4412

 

38. Tháp Bà Thiên Ya Na - Hành trình của một nữ thần / Ngô Văn Doanh, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 295 tr. Ký hiệu kho : Vv 4452

 

39. Tào Động tông nam truyền tổ sư ngữ lục / Thích Khoan Dực, Thích Tiến Đạt dịch . - H. : Hồng Đức, 2015 . - 53 tr. Ký hiệu kho : Vv 4415

 

40. Tìm hiểu một số phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc / Đặng Văn Hường . - H. : Quân đội Nhân dân, 2015 . - 251 tr. Ký hiệu kho : Vv 4409

 

41. Tìm hiểu văn hóa dân gian làng Phú Đa / Trần Hữu Đức, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 127 tr. Ký hiệu kho : Vv 4461

 

42. Tín ngưỡng người Raglai ở Khánh Hòa / Chamaliaq Riya Tỉenq, Trần Kiêm Hoàng, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 175 tr. Ký hiệu kho : Vv 4433

 

43. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội đương đại (Nghiên cứu trường hợp tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam)/ Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam . - H. : Văn hóa Thông tin, 2013 . - 1260 tr. Ký hiệu kho : Vv 4403

 

44. Tín ngưỡng thờ thủy thần ở Nam Bộ / Nguyễn Thanh Lợi, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 198 tr. Ký hiệu kho : Vv 4458

 

45. Tục thờ thần độc cước ở một số làng ven sông biển tỉnh Thanh Hóa / Hoàng Minh Tường, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Khoa họ xã hội, 2015 . - 415 tr. Ký hiệu kho : Vv 4435

 

46. Tục để mả người Tày người Nùng ở Cao Bằng / Dương Sách, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 179 tr. Ký hiệu kho : Vv 4450

 

47. Xã hội học gia đình / Mai Huy Bích . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 172 tr. Ký hiệu kho : Vv 4382