Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo 28/02/2016

Thời gian bắt đầu: 28/02/2016

Thời gian kết thúc: 28/02/2030

Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo trân trọng đề nghị cộng tác viên gửi bài theo nội dung và hình thức trình bày sau đây:

(1) Là các bài viết công bố kết quả nghiên cứu ở Việt Nam và quốc tế, trao đổi ý kiến về: lý luận về tôn giáo, các lý thuyết nghiên cứu về tôn giáo, các khía cạnh liên quan đến tôn giáo, v.v., chưa từng gửi in ở đâu. Tác giả chịu trách nhiệm pháp lý khi cùng một bài viết gửi cho nhiều tòa soạn khác nhau.

(2) Bài viết soạn thảo trên máy vi tính theo thể thức định dạng như sau: Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 12, dãn dòng 1.5 lines, first line: 0,5 cm, khổ giấy A4, lề trên và lề dưới: 2 cm, lề trái và lề phải: 2,8 cm; Nội dung bài viết có độ dài tối thiểu 6.000 từ, tối đa 18.000 từ bao gồm chú thích. Các bài viết bắt buộc phải có tài liệu tham khảo.

(3) Bài viết được trình bày theo thứ tự sau: tên tác giả (học hàm, học vị, địa chỉ cơ quan hoặc nhà riêng, E-mail, số điện thoại liên hệ), tên bài báo; tóm tắt (150-200 từ); từ khóa (3-5 từ); nội dung bài viết; tài liệu tham khảo.

(4) Bài viết cần được chia thành các tiểu mục, tiết và đánh số thứ tự: 1.; 2.;... 1.1.; 1.2;... 2.1.; 2.2.;... Tên mục, tiểu mục cần ngắn gọn.

(5) Các trích dẫn nguyên văn thì để trong ngoặc kép (“…”), đoạn trích dẫn để ở dạng chữ thường (regular); Các trích dẫn tóm tắt nội dung hoặc ý kiến khác thì dùng dấu hai chấm (:). Cả hai cách trích dẫn đều phải chú thích nguồn tài liệu kiểu Endnote theo quy cách sau:

-  Tài liệu là bài tạp chí bằng tiếng Việt: tên tác giả (năm xuất bản), “tên bài tạp chí để trong ngoặc kép”, tên tạp chí kiểu chữ nghiêng, số: trang trích dẫn. Ví dụ:

1 Hà Văn Tấn (2000), “Về một nghi lễ Mật giáo qua bia tháp Sùng Thiện Diên Linh”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 2: 23.

- Tài liệu là sách tiếng Việt: tên tác giả (năm xuất bản), tên sách kiểu chữ nghiêng, nhà xuất bản, nơi xuất bản: trang trích dẫn. Ví dụ:

1 Nguyễn Quang Hưng (2007), Công giáo Việt Nam thời kỳ triều Nguyễn (1802-1883), Nxb. Tôn giáo, Hà Nội: 145.

- Đối với các tài liệu trên website: tên tác giả, tên bài viết kiểu chữ nghiêng, địa chỉ truy cập, ngày/tháng/năm truy cập. Ví dụ: Hòa thượng Hư Vân, Giới luật là nền tảng căn bản của Phật Pháp, http://thuvienhoasen.org, truy cập ngày 23/8/2016.

- Các tài liệu là bài tạp chísách bằng tiếng nước ngoài, cách trình bày như đối với tiếng Việt, nhưng đề nghị để nguyên ngữ. Ví dụ:

1 Bellah, R. (1967), “Civil Religion in America”, the American Academy of Arts and Sciences, from the issue entitled, “Religion in America”, Vol. 96, No. 1: 1-21.

2 Jean Baubérot (2004), Histoire de la laicité en France, PUF, Que sais-je?: 5-19.

(6) Tác giả chịu trách nhiệm về độ tin cậy khoa học của bài viết và độ chính xác của tài liệu tham khảo.

(7) Bài viết không tuân thủ thể thức trình bày của Tạp chí sẽ không được xét duyệt.

(8) Bài viết gửi qua E-mail: nctongiao@yahoo.com.vn