Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Đề tài cấp bộ đang triển khai năm 2008 - 2010

18/03/2012
Đề tài cấp bộ đang triển khai năm 2008 - 2010
Năm 2008 Viện Nghiên cứu Tôn giáo đang triển khai 13 đề tài cấp bộ giai đoạn thực hiện 2008 - 2010
Danh sách đề tài thuộc chương trình cấp Bộ 2008 – 2010
 
STT
TÊN ĐỀ TAI
BỘ CHỦ QUẢN
NGUỜI THỰC HIỆN
CƠ QUAN
NĂM
         1    
Phật giáo Huế và phụ cận thời kỳ từ 1932 đến nay
Viện KHXH Việt Nam
ThS. Lê Tâm Đắc
Viện NCTG
 
         2    
Đạo giáo trong xã hội hiện đại (từ thực tiễn đến cơ sở lý luận)
Viện KHXH Việt Nam
TS. Nguyễn Mạnh Cường
Viện NCTG
2008-2009
         3    
Ảnh hưởng của Công giáo đến đời sống tinh thần của các dân tộc thiểu số miên núi phía Bắc Việt Nam
Viện KHXH Việt Nam
ThS. Nguyễn Bình
Viện NCTG
2008-2009
         4    
Tổ chức xứ, họ đạo Công giáo ở Việt Nam - lịch sử - hiện tại và những vấn đề đặt ra
Viện KHXH Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương
Viện NCTG
2008-2009
          5    
Tín ngưỡng dân gian của người Việt đồng bằng Bắc bộ và ảnh hưởng của nó trong xã hội hiện nay
Viện KHXH Việt Nam
ThS. Trần Anh Đào
Viện NCTG
2008-2009
         6    
Tìm hiểu những biến đổi lối sống đạo của tín đồ giới trẻ Công giáo Việt Nam sau Công đồng Vatican II
Viện KHXH Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng
Viện NCTG
2008-2009
 
Danh sách đề tài thuộc chương trình cấp Bộ 2009 - 2010
 
STT
TÊN ĐỀ TAI
BỘ CHỦ QUẢN
NGUỜI THỰC HIỆN
CƠ QUAN
NĂM
         1    
Báo cáo tổng quan: Một số vấn đề cơ bản của tôn giáo Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
Viện KHXH Việt Nam
PGS.TS Nguyễn Hồng Dương
Viện NCTG
2009-2010
        2    
Một số vấn đề cơ bản về Phật giáo Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
Viện KHXH Việt Nam
TS. Nguyễn Quốc Tuấn 
Viện NCTG
2009-2010
        3    
Bối cảnh mới của Tôn giáo thế giới và tác động của nó vào tôn giáo Việt Nam giai đoạn 2011-2020. 
Viện KHXH Việt Nam
TS Nguyễn Mạnh Cường
Viện NCTG
2009-2010
        4    
Một số vấn đề cơ bản về hiện tượng tôn giáo mới giai đoạn 2011-2020.
Viện KHXH Việt Nam
GS.TS Đỗ Quang H­ưng
Viện NCTG
2009-2010
        5    
Một số vấn đề cơ bản về Công giáo Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
Viện KHXH Việt Nam
PGS.TS Nguyễn Hồng Dương
Viện NCTG
2009-2010
        6    
Một số vấn đề về các tôn giáo ra đời ở Nam Bộ giai đoạn 2011-2020.
Viện KHXH Việt Nam
Th.S Nguyễn Thị Minh Ngọc
Viện NCTG
2009-2010
        7    
Một số vấn đề về Tin Lành Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
Viện KHXH Việt Nam
NCV. Nguyễn Xuân Hùng
Viện NCTG
2009-2010
 
 
Các tin đã đưa ngày: