Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Indonesia: Những căng thẳng trong nhà nước tôn giáo với việc bảo vệ quyền con người. Bài viết của Renata Arianingtyas (Indonesia), tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á 9/2006 tại Hà Nội. (10/02/2015)

Indonesia: The Tension of Religious State and Human Rights Protection. By Renata Arianingtyas (Indonesia) . Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 8 - 9/9/2006 in Hanoi, Vietnam

Quan hệ quốc tế của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam. Bài viết của Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Vụ Hợp tác Quốc tế, Ban Tôn giáo Chính phủ), tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á 9/2006 tại Hà Nội (10/02/2015)

The international relations of religious organizations in Viet Nam. By Nguyễn Thị Bạch Tuyết (The Government Committee for Religious Affairs) . Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 8 - 9/9/2006 in Hanoi, Vietnam

Lập pháp để bảo vệ các cộng đồng thiểu số và tự do tôn giáo: Sự cân bằng giữa nhu cầu bảo vệ cơ cấu xã hội của nhà nước và sở nguyện cá nhân. Bài viết của TS. Toh See Kiat, tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á 9/2006 tại Hà Nội. (20/01/2015)

Legislating to Protect Minorities and Religious Freedom: The Balance Between the State's Need to Preserve the Social Fabric and Individual Preferences by Dr Toh See Kiat. Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 8 - 9/9/2006 in Hanoi, Vietnam

Vài nét khái quát về Tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Bài viết của TS. Nguyễn Thanh Xuân - Ban Tôn giáo Chính phủ. Tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á diễn ra vào tháng 9 năm 2006 tại Hà Nội - Việt Nam. (20/01/2015)

Religions among the Ethnic Minorities in Vietnam, By Dr. Nguyễn Thanh Xuân Vice-Chairman, the Vietnamese Government Committee for Religious Affairs. Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 8 - 9/9/2006 in Hanoi, Vietnam

Tiến trình luật pháp tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1990 đến nay. Bài viết của Nguyễn Khắc Huy - Ban Tôn giáo Chính phủ. Tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á diễn ra từ ngày 6 đến 11 tháng 9 năm 2006 tại Hà Nội - Việt Nam (20/11/2014)

Progress of Law on Religion in Vietnam from 1990 to the Present. Presentation by Nguyễn Khắc Huy - The Vietnamese Government Committee for Religious Affairs. Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 6-11 September 2006 in Hanoi, Vietnam

Luật Pháp nhân Tôn giáo và sửa đổi. Một số vấn đề về pháp luật tôn giáo Nhật Bản hiện đại. Bài viết của TS Onishi Kazuhiko. Tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á diễn ra từ ngày 6 đến 11 tháng 9 năm 2006 tại Hà Nội - Việt Nam (14/11/2014)

Law of Religious Juridical Person and Amendments. Some Issues on Law on Religion in Japan’s Modern Society. Presentation by Dr. Onishi Kazuhiko. Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 6-11 September 2006 in Hanoi, Vietnam

Đời sống Tôn giáo Việt Nam trong Lịch sử Dân tộc của PGS, TS. Nguyễn Duy Hinh (Viện Nghiên cứu Tôn giáo). Tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á diễn ra từ ngày 6 đến 11 tháng 9 năm 2006 tại Hà Nội - Việt Nam (05/11/2014)

Religious Life in the History of the Nation. Presentation by Ass. Prof. Nguyễn Duy Hinh Former researcher, Institute for Religious Studies. Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 6-11 September 2006 in Hanoi, Vietnam

Tham luận của GS - TS. TAHIR MAHMOOD Chủ tịch Trường Amity về Tôn giáo và Luật pháp và Viện Amity Nghiên cứu cao cấp về Luật pháp. Tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á diễn ra từ ngày 6 đến 11 tháng 9 năm 2006 tại Hà Nội - Việt Nam (05/10/2014)

Presentation by PROF. DR. TAHIR MAHMOOD. Chairman, Amity School of Religion and Law and Amity Institute of Advanced Legal Studies. Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 8-9 September 2006 in Hanoi, Vietnam

“Trên đất nước này không có phụ nữ được phong chức”: Nhập đề của luận văn nghiên cứu về sự phủ nhận có tính chất thể chế đối với thụ phong nữ Phật tử ở Thái Lan. Bài viết của Varaporn Chamsanit, NCS tiến sĩ, Giảng viên Đại học Mahidol, Thái Lan (26/09/2014)

‘There Are No Ordained Women in This Country’: Introduction to a Study of Institutional Denial of Buddhist Women’s Ordination in Thailand. Varaporn Chamsanit PhD Candidate Department of Anthropology College of Pacific and Asian Studies Australian National University Lecturer Office of Human Rights Studies Mahidol University, Thailand. Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 8-9 September 2006 in Hanoi, Vietnam
Các tin đã đưa ngày: