Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Phòng Nghiên cứu Islam và các tôn giáo khác

03/11/2012
Phòng Nghiên cứu Islam và các tôn giáo khác
Nghiên cứu cơ bản về Islam và các tôn giáo khác; Thực hiện nghiên cứu so sánh với khu vực và thế giới; Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc dự báo trung hạn và dài hạn về Islam và các tôn giáo khác

- Nghiên cứu lịch sử hình thành, phát triển, những vấn đề lý luận và đương đại về Islam giáo, văn hóa của Islam giáo và Islam giáo ở Việt Nam.

- Nghiên cứu lịch sử hình thành, phát triển, những vấn đề lý luận và đương đại, văn hoá của các tôn giáo khác ở Việt Nam và thế giới (Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương, các hiện tượng tôn giáo mới, v.v..)

- Tham gia tổ chức các Hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt khoa học liên quan đến Islam

- Tham gia tư vấn, góp ý, phản biện về các vấn đề liên quan đến Islam và các tôn giáo khác

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về tôn giáo nói chung, Islam giáo nói riêng.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu nghiên cứu về Islam giáo và các tôn giáo khác.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện phân công.

 

Các tin khác............................

Các tin đã đưa ngày: