Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Phòng Nghiên cứu Tín ngưỡng

03/11/2012
Phòng Nghiên cứu Tín ngưỡng
Nghiên cứu tín ngưỡng ở Việt Nam (nguồn gốc, phân bố, đặc điểm, biến đổi, v.v..); Tiến hành nghiên cứu so sánh tín ngưỡng ở Việt Nam; giữa các loại hình tín ngưỡng với nhau và so sánh với tình hình trong khu vực và thế giới;

- Nghiên cứu xu hướng và dự báo sự phát triển của tín ngưỡng trong trung hạn và dài hạn.

- Tham gia tổ chức các Hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt khoa học liên quan đến Tín ngưỡng.

- Tham gia tư vấn, góp ý, phản biện về các vấn đề liên quan đến Tín ngưỡng và chính sách, pháp luật đối với Tín ngưỡng

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về tôn giáo nói chung, Tín ngưỡng nói riêng

- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu Tín ngưỡng (sưu tầm, Hệ thống hóa các nguồn tài liệu về tín ngưỡng ở Việt Nam).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện phân công.

 

Các tin khác............................

Các tin đã đưa ngày: