Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Phòng Nghiên cứu Phật giáo

19/08/2021
Phòng Nghiên cứu Phật giáo
Nghiên cứu cơ bản về Phật giáo ở Việt Nam từ khi du nhập cho đến nay, đặc biệt là từ thế kỷ 20 cho đến hiện tại; Thực hiện nghiên cứu so sánh với Phật giáo khu vực và thế giới; Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc dự báo trung hạn và dài hạn về Phật giáo.

- Nghiên cứu lịch sử Phật giáo và Phật giáo Việt Nam

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận về Phật giáo

- Nghiên cứu văn hóa Phật giáo

- Nghiên cứu các vấn đề đương đại của Phật giáo và Phật giáo Việt Nam

- Tham gia tổ chức các Hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt khoa học liên quan đến Phật giáo

- Tham gia tư vấn, góp ý, phản biện về các vấn đề liên quan đến Phật giáo và chính sách, pháp luật đối với Phật giáo

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng

- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu về nghiên cứu Phật giáo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện phân công

 

Các tin đã đưa ngày: