Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Phòng Nghiên cứu Lý luận và Chính sách Tôn giáo.

05/01/2015
Phòng Nghiên cứu Lý luận và Chính sách Tôn giáo.

Chức năng, nhiệm vụ

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận trong việc hình thành và hoàn thiện chính sách, pháp luật về tôn giáo;

2. Nghiên cứu cơ sở lý luận của Đảng và Nhà nước, đánh giá tác động, hiệu quả thực tiễn của các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo;

3. Nghiên cứu chính sách, pháp luật về tôn giáo ở các nước trên thế giới, rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam;

4. Đề xuất, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc nghiên cứu về chính sách, pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam trong khuôn khổ công tác của Viện Nghiên cứu Tôn giáo và theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam;

5. Tư vấn, đề xuất với Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Tôn giáo tổ chức, chủ trì các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học liên quan đến chính sách, pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam;

6. Tham gia tư vấn, đóng góp ý kiến, cung cấp cơ sở khoa học cho các cơ quan, ban ngành ở Trung ương và địa phương đối với các nội dung về chính sách, pháp luật về tôn giáo;

7. Tham gia công tác đào tạo về chuyên môn có liên quan, và thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Tôn giáo phân công.

8. Nghiên cứu mối quan hệ tôn giáo và chính trị trong các nhà nước thuộc các chế độ xã hội khác nhau; Nghiên cứu về nhân quyền và tự do tôn giáo.

9. Điều tra xã hội học tôn giáo; Lập bản đồ phân bố tôn giáo và biến động tôn giáo; Đề xuất cơ sở khoa học của việc dự báo tình hình tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

10. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về công pháp quốc tế và tư pháp Việt Nam và quốc tế về nhân quyền và tự do tôn giáo.

Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu quá trình nhận thức về lý thuyết vấn đề tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam và thế giới;

2. Xây dựng hệ thống khái niệm, phạm trù và lý thuyết cơ bản của bộ môn tôn giáo học dựa trên thực tiễn Việt Nam, có đối chiếu với quốc tế; Xây dựng hệ thống phân tích, đánh giá và dự báo căn cứ vào đường lối, chính sách và chiến lược của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Tham gia phản biện độc lập đối với các xu hướng và diễn biến của thực tiễn tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta;

3. Nghiên cứu làm sáng tỏ các vấn đề về quyền lực chính trị và quyền lực của các giáo hội, tổ chức tôn giáo; Các mô hình quan hệ giữa nhà nước và tổ chức tôn giáo; Lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền và tôn giáo trong xã hội dân sự: các quyền cơ bản và tự do ý thức, tự do tôn giáo của công dân trong xã hội dân sự;

4. Tiến hành phỏng vấn định lượng và định tính về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Xây dựng kho dữ liệu chỉ báo xã hội học tôn giáo; Xây dựng hệ chỉ báo phù hợp với thực tiễn Việt Nam; Theo dõi và phối kiểm số liệu tôn giáo từ các nguồn khác nhau (phân bố, thành phần, cơ cấu, biến động và xu hướng); Tham gia phát triển hệ thống lý thuyết về xã hội học và nhân học tôn giáo ở Việt Nam;

5. Nghiên cứu về tổ chức quốc tế, điều ước và công ước quốc tế, trách nhiệm pháp lý quốc tế, quan hệ dân sự tại Việt Nam và các tác động pháp lý có yếu tố nước ngoài trong lĩnh vực tín ngưỡng và tôn giáo.

 

 

Danh sách cán bộ của Phòng

TS Hoàng Văn Chung  - Trưởng phòng

Ths Trương Thúy Trinh

Ths. Trần Anh Châu

Ths Phạm Thị Thu Huyền

Nguyễn Nguyệt Oanh

Các tin đã đưa ngày: