Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Phòng Hành chính, Quản lý khoa học và Thư viện

18/07/2021
Phòng Hành chính, Quản lý khoa học và Thư viện
Là đầu mối quan hệ giữa các phòng, trung tâm trong cơ quan với lãnh đạo Viện. Tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng về tổ chức, quản lý, điều hành công việc cơ quan; phục vụ các phòng, trung tâm nghiên cứu thuận lợi và hiệu quả.

6.1. Nhiệm vụ của công tác Hành chính

6.1.1. Tổ chức cán bộ

- Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Viện về cơ cấu tổ chức, nhân sự của  Viện.

- Quản lý hồ sơ nhân sự, hồ sơ bảo hiểm xã hội

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ xét nâng lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn.

- Theo dõi, giúp việc cho Lãnh đạo Viện về việc ký kết các hợp đồng lao động, tạm hoãn hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, hưu trí, kéo dài thời gian công tác.

-  Chuẩn bị hồ sơ tài liệu phục vụ xét kỷ luật lao động.

-  Quản lý việc thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước và các quy định của nhà  Viện.

- Báo cáo, lập danh sách cán bộ cử đi đào tạo, bồi dưỡng  thi nâng ngạch, chuyển ngạch.

6.1.2. Thi đua khen thưởng:

- Dự thảo kế hoạch, chương trình thi đua trình Hội đồng thi đua khen thưởng.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thi đua, sơ kết, tổng kết thi đua hàng năm. 

- Tham mưu, đề xuất các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

- Hướng dẫn các tập thể, cá nhân hoàn thiện hồ sơ thi đua, khen thưởng.

-  Dự thảo các báo cáo thi đua, khen thưởng của  Viện.

-  Quản lý hồ sơ thi đua của  Viện.

6.1.3. Nhiệm vụ của công tác Văn thư – Hành chính:

- Tiếp nhận và phân loại công văn đi, đến, trình Lãnh đạo Viện và chuyển đến các đơn vị chức năng liên quan để giải quyết; thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác về công tác văn thư theo đúng quy định của nhà nước.

-  Quản lý, sử dụng con dấu theo đúng quy định của nhà nước.

-  Lưu trữ các văn bản, tài liệu theo đúng quy định về công tác lưu trữ.

-  In sao các loại văn bản, tài liệu phục vụ cho công tác chung của  Viện.

- Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường theo yêu cầu của  Viện.

6.1.4.  Nhiệm vụ của công tác Cơ sở vật chất:

- Lập kế hoạch, đề xuất phương án, tổ chức xây dựng, sửa chữa, quản lý toàn bộ cơ sở vật chất của  Viện.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng và triển khai kế hoạch trang bị đổi mới trang thiết bị của phòng theo kinh phí do Viện Hl cấp theo thứ tự ưu tiên.

- Mua sắm vật tư, trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ các hoạt động khoa học chung của Viện, của đề tài Nhà nước.

- Bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên các trang thiết bị, nhà cửa của  Viện

- Phục vụ âm thanh, thiết bị trong các buổi tọa đàm, nghiệm thu đề tài cơ sở ….Viện.

-  Hàng năm tổ chức kiểm kê, thanh lý  tài sản của nhà  Viện theo quy định.

6.1.5. Nhiệm vụ của công tác pháp chế:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, giúp Lãnh đạo Viện trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ, Nội quy cơ quan, các quy định khác của  Viện.

-  Tham gia soạn thảo mẫu hợp đồng lao động; tham gia tư vấn về mặt pháp lý đối với dự thảo các hợp đồng theo sự phân công của Lãnh đạo Viện.

- Phối hợp các bộ phận liên quan giúp Lãnh đạo Viện góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, tổ chức gửi xin ý kiến.

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan phổ biến, giáo dục pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của  Viện cho người lao động.

- Tham gia tư vấn về mặt pháp lý đối với các quyết định về tổ chức, quản lý của   Viện theo sự phân công của Lãnh đạo Viện.  

- Phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, giúp Lãnh đạo Viện giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Viện và của người lao động.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác sự phân công của Lãnh đạo Viện.

6.1.6. Nhiệm vụ của công tác kế toán, thủ quỹ.

-  Tính toán lương, tiền công, phụ cấp, tiền thưởng cho cán bộ Viện. Theo dõi, tính toán các chế độ bảo hiểm cho cán bộ Viện

- Thực hiện công tác tài chính, kế toán cho các đề tài, nhiệm vụ của đơn vị

- Hướng dẫn, hỗ trợ các đề tài cấp cơ sở, cấp bộ, cấp nhà nước trong công tác lập dự toán, quyết toán

- Báo cáo tài chính định kì theo yêu cầu của Viện Hàn lâm KHXH VN

- Giao dịch với ngân hàng, kho bạc

- Thực hiện việc chi, thu tiền mặt: Lập sổ sách ghi chép đầy đủ, rõ ràng, cập nhật báo cáo thu chi hằng ngày, tháng

- Thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân của cán bộ Viện cho cục thuế TP Hà Nội theo đúng quy đinh của pháp luật

6.1.7. Nhiệm vụ của công tác lễ tân tạp dịch

- Thực hiện công tác vệ sinh trong toàn bộ khuôn viên Viện: làm vệ sinh sạch sẽ phòng lãnh đạo, hội trường, các cầu thang, các hành lang khu hành chính, các khu nhà vệ sinh.

- Phục vụ nước uống cho các buổi lễ, hội, họp toànViện.

6.1.8. Nhiệm vụ của công tác lái xe, phòng cháy chữa cháy và dân quân tự vệ

- Lái xe : Hoàn thành nhiệm vụ đưa đón lãnh đạo và phục vụ đưa đón cán bộ thực hiện các hoạt động khoa học chung của Viện.

- Phòng cháy chữa cháy và dân quân tự vệ : theo đúng quy định của Viện HL KHXH Việt Nam.

6.1.9. Nhiệm vụ khác: Quản lý trụ sở 27 Trần Xuân Soạn

6.2. Nhiệm vụ của công tác QLKH

- Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học dài hạn, hàng năm và đột xuất của Viện;

- Quản lý các hệ đề tài/nhiệm vụ cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Cơ sở và sinh khoa học chung của Viện;

- Tổ chức các cuộc hội thảo và toạ đàm khoa học chung (không thuộc các đề tài/ nhiệm vụ) của Viện;

-Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý khoa học của Viện;

6.3. Nhiệm vụ của công tác thư viện

- Tìm kiếm, bổ sung và xử lý Thông tin -  Sách, Báo, Tạp chí, Tư liệu nghiên cứu tôn giáo;

- Phục vụ bạn đọc và bảo quản tài liệu, v.v…;

-  Tìm kiếm thông tin, dịch thuật tài liệu nghiên cứu tôn giáo tiếng nước ngoài

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Viện.

Các tin đã đưa ngày: