Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Về hội nhập văn hóa trong lịch sử Việt Nam

13/09/2016

Phần thứ nhất của cuốn sách bàn về văn hóa Lạc Việt - cơ sở của quá trình hội nhập văn hóa. Các tác giả đã cung cấp những tư liệu khảo cổ học về cơ sở văn hóa Việt Nam trước khi tiếp xúc văn hóa Hán và văn hóa Ấn Độ, qua các thời kì lịch sử Việt Nam qua bộ Khảo cổ học Việt Nam của Viện Khảo cổ học đó là các thời kì sau: Thời đại đã cũ, Thời đại đã Mới qua đó thể hiện rõ văn hóa vật chất của Lạc Việt, kết tinh một quá trình phát triển hàng vạn năm của cư dân nguyên thủy trên lãnh thổ Bắc Việt Nam. Trong khi trình bày văn hóa vật chất đồng thời đã nghiên cứu lí giải nội hàm của các hiện tượng văn hóa vật chất tức văn hóa văn hóa tinh thần, diễn giải trình độ văn minh tinh thần của người Lạc Việt. Phần này cung cấp cho chúng ta một ghi nhận trên lãnh thổ Bắc Việt Nam đã có một quá trình hình thành văn hóa vật chất trải qua các phát mình lớn về chế tác đá, chế tác gốm, chế tác kim khí và đạt đến đỉnh cảo. Đồng thời với quá trình phát triển văn hóa vật chất đó là quá trình hình thành tộc người, ngôn ngữ, và tín ngưỡng, tổ chức xã hội từ Nhà đến Nước. Hình thành Nhà mà sử gọi là nước Văn Lang do các vua Hùng đứng đầu sau đó là nước Âu Lạc.   

Phần thứ hai Quá trình hội nhập văn hóa trong lịch sử văn hóa Việt Nam: hội nhập văn hóa Việt - Trung - Ấn để hình thành văn minh Đại Việt từ 111 trước Công nguyên đến 939. Không phải chỉ hội nhập văn hóa  với một nền văn hóa ngoại lai- văn hóa Hán - như người ta vẫn thường nói, mà còn hội nhập văn hóa Ấn Độ biểu thị qua du nhập Phật giáo. Đại hội nhập tương đối toàn diện cả văn hóa và kinh tế. Đại hội nhập trên nhiều phương diện lâu dài, sâu đậm như vậy cho nên tìm kiếm bản sắc dân tộc rất khó khăn. Bản sắc dân tộc cũng có một quá trình diễn biến lịch sử  và biểu hiện thành những hình thái khác nhau mà cơ bản là hình thái Lạc Việt và hình thái Đại Việt với những gì hoàn toàn phi Hán như kinh tế xã hội trước Bắc thuộc là trồng lúa nước và văn minh lúa nước, trống đồng và Văn minh Đông Sơn, tín ngưỡng phồn thực và tái sản xuất con người, phát triển trồng trọt truyền thống lao động và truyền thống chiến đấu bảo vệ dân tộc… Trong hình thái Đại Việt đó có nhân tố cốt lõi văn hóa Lạc Việt, là một hình thái phát triển của văn hóa Lạc Việt, là một hình thái mới của bản sắc gốc Lạc Việt. Chính sự đại hội nhập văn hóa đó đem lại sức sống mới chiến thắng chính quyền đô hộ tái lập chính quyền dân tộc trên một nấc thang văn minh cao hơn thời văn minh Lạc Việt. Chương I -  Đại hội nhập nhiều phương diện nhưng cuốn sách trình bày 3 phương diện:

Một, hội nhập con người đưa đến sự hình thành con người Đại Việt với nhiều sắc tộc mang dòng máu Ấn Độ, Hán.

Hai, hội nhập văn hóa tức tiếp thu Tam giáo và kĩ thuật kinh tế.

Ba, hội nhập ngôn ngữ sáng tạo ra chữ viết – chữ Nôm.

Chương II: Sự hội nhập văn hóa Đại Việt

Buổi đầu văn minh Đại Việt mang hệ tư tưởng Tam giáo. Về mặt tổ chức chính quyền thì chính quyền Lý - Trần tuy đã tiếp thu hình thức nhà nước kiểu  chính quyền Đường - Tống nhưng tư tưởng Đại Việt thời Lý thiên về Phật giáo tức là thiên về ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ mà họ đã trực tiếp tiếp thu qua đường biến do các tu sĩ theo các nhà buôn đến và sau đó tiếp thu thông qua các nhà sư Trung Quốc. Văn minh Đại Việt thời Lý đậm văn minh Phật giáo với một nền nghệ thuật Phật giáo nào chùa, tượng, nào đồ sứ hoa sen… ngày nay vẫn là di tích văn hóa chủ yếu cùng một tấm lòng từ bi hỉ xả của Bồ tát Quán Thế Âm./.