Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Công giáo Việt Nam đối với phát triển bền vững đất nước

22/12/2016

Lịch sử truyền giáo và phát triển Công giáo ở Việt Nam gắn liền với lịch sử dân tộc Việt Nam với một tiến trình quan hệ phức tạp thể hiện qua những mối quan hệ chính trị, văn hóa, xã hội.

Trải qua khoảng 400 năm hiện diện ở Việt Nam, tuy về mặt quan phương phải đợi đến Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giáo hội Công giáo Việt Nam mới xác định con đường gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, cũng có nghĩa là tham gia vào việc phát triển bền vững đất nước. Song, với các chiều cạnh khác nhau, về mặt phi quan phương, ngay từ khi hiện diện, Công giáo ở Việt Nam theo thời gian đã có những đóng góp cho việc phát triển bền vững đất nước. Để rồi sau Công đồng Vatican II (1962-1965) với tinh thần canh tânnhập thế, đặc biệt từ sau Thư chung 1980, những đóng góp của Công giáo cho sự phát triển bền vững của đất nước mới thực sự có chuyển biến về chất theo đường hướng “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Sự gắn bó và hòa mình này đưa tới những nhiệm vụ cụ thể mà có thể tóm lại trong hai điểm chính:

  1. Tích cực góp phần cùng đồng bào cả nước bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

  2. Xây dựng trong Hội thánh một nếp sống và một lối diễn tả Đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc (Thư Chung 1980, đoạn 9).

 Cuốn Công giáo Việt Nam đối với phát triển bền vững đất nước  xuất phát từ thực tế lịch sử tập trung trình bày 3 lĩnh vực đóng góp chủ yếu của Công giáo với phát triển bền vững đất nước. Đó là chính trị, văn hóa, xã hội. Toàn bộ nội dung công trình bao gồm 5 chương, cụ thể như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của công giáo ở Việt Nam đối với phát triển bền vững đất nước

Chương này đề cập tới các nội dung cụ thể là: Quan điểm, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo làm cơ sở cho Công giáo tham gia vào việc phát triển bền vững đất nước; Đường hướng của Vatican tác động đến việc Công giáo ở Việt Nam tham gia phát triển bền vững đất nước; Đường hướng của Giáo hội Công giáo Việt Nam với việc tham gia phát triển bền vững đất nước.

Chương 2: Công giáo với chính trị trong phát triển bền vững đất nước

Trong chương này, tác giả tập trung trình bày: Toát yếu Công giáo với chính trị từ buổi đầu truyền giáo đến năm 1975; Công giáo với chính trị từ 1975 đến nay; Vấn đề Ủy ban liên lạc toàn quốc những người Công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu hòa bình và Ủy ban đoàn kết Công giáoViệt Nam; Người Công giáo Việt Nam ở nước ngoài với chính trị trong phát triển bền vững đất nước.

Chương 3: Công giáo với hội nhập văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống trong phát triển bền vững

Nội dung của chương này bao gồm: Công giáo với hội nhập văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống trong phát triển bền vững đất nước từ buổi đầu truyền giáo đến trước Công đồng Vatican II; Công giáo với hội nhập văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống trong phát triển bền vững đất nước từ sau Công đồng Vatican II;

Chương 4: Công giáo với đời sống xã hội trong phát triển bền vững đất nước

Tác giả trình bày: Công giáo với đời sống xã hội trong phát triển bền vững đất nước thể hiện qua một số lối sống với cá nhân, gia đình, cộng đồng cùng tôn giáo; Công giáo với đời sống xã hội trong phát triển bền vững đất nước thể hiện qua thực hiện tốt bổn phận kép Đạo - Đời; Công giáo với đời sống xã hội trong phát triển bền vững đất nước thể hiện qua hoạt động an sinh xã hội.

Chương 5: Công ở giáo việt nam đối với phát triển bền vững đất nước - nhận định và những vấn đề đặt ra

Trên cơ sở các phân tích, trình bày ở các chương trên, tác giả đưa ra những nhận định, những vấn đề liên quan đến Công giáo ở Việt Nam.

Có thể nói, những đóng góp của Công giáo trên ba lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội ở mỗi giai đoạn lịch sử từng lĩnh vực có nét đậm nhạt khác nhau và có lĩnh vực này có những đóng góp nhiều hơn, có kết quả hơn lĩnh vực kia. Mặc dù vậy xét ở từng lĩnh vực, sự đóng góp được tiến triển theo thời gian. Nghĩa là cùng với sự tiến triển của thời gian, kết quả đạt được ngày càng nhiều hơn, có những giá trị sâu sắc hơn.

Với sự đóng góp vào việc phát triển và phát triển bền vững đất nước, Công giáo ở Việt Nam dần dần xác định được vai trò, vị trí của mình trong lòng dân tộc Việt Nam. Người Công giáo ngày càng hòa đồng với cộng đồng dân tộc. Họ không còn mặc cảm là cộng đồng đứng bên rìa dân tộc. Những tâm lý tự tôn hay tự ty hoặc tự vệ dần dần không còn chỗ đứng trong đông đảo giáo dân. Họ trở thành những công dân thực thụ trong đất nước Việt Nam.

Những kết quả đạt được đã và đang tạo dựng nền tảng vững chắc cho người Công giáo Việt Nam vững bước hướng tới tương lai, chung tay cùng các cộng đồng tôn giáo, dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

LDH.