Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Từ Điển Từ Mới Tiếng Việt

21/11/2008

Chu Bích Thu (Chủ biên)


Với quan điểm như vậy, cuốn "Từ Điển Từ Mới Tiếng Việt" này thu thập và giải nghĩa những từ ngữ, những nghĩa mới trong tiếng Việt khoảng từ năm 1985 đến năm 2000.
Cuốn Từ điển này bao gồm khoảng 2500 đơn vị đầu mục (trong đó có 700 đơn vị chưa từng xuất hiện trong những cuốn từ điển giải thích có uy tín nhất trong thế kỷ XX), được biên soạn dựa trên hơn 45 000 ngữ cảnh được thu thập từ hàng vạn trang sách, báo xuất bản trên cả nước. Mỗi mục từ được cung cấp các thông tin:

  • Nguồn gốc (nếu là từ vay mượn)
  • Cách đọc (trong trường hợp cần thiết)
  • Từ loại
  • Chú giải về phạm vi sử dụng, khả năng kết hợp (nếu cần)
  • Định nghĩa (tương đối chi tiết, cụ thể)
  • Ví dụ
    Đây là cuốn Từ điển từ mới đầu tiên ở Việt Nam, do nhóm các tác giả hiện đang làm việc tại Phòng Từ điển học thuộc Viện Ngôn ngữ học biên soạn, gồm có: TS. Chu Bích Thu (chủ biên), PGS, TS. Nguyễn Ngọc Trâm, TS. Nguyễn Thúy Khanh, TS. Nguyễn Thanh Nga, TS. Phạm Hùng Việt...
    Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.